KSOS 37 INS 12541/2016-A5
Číslo jednací: KSOS 37 INS 12541/2016-A5

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka: Michal Nenutil, rč: 680125/1105, IČO 185 05 431, 756 43 Kelč 321, o návrhu JUDr. Vladimíra Plášila, LL.M., soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha 7, se sídlem Jankovcova 13 170 00 Praha 7, na vydání předběžného opatření

takto:

I. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Vladimíru Plášilovi, LL.M., Exekutorský úřad Praha 7, se umožňuje provést již nařízenou exekuci, vedenou u Exekutorského úřadu Praha 7 pod sp. zn. 063 EX 817/09, s omezením, že výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí dlužníka, a to: pozemek parc. č. st. 225, součástí je stavba č.p. 321, pozemek parc. č. st. 451, součástí je stavba bez čp. / če., pozemek parc. č. 181, vše zapsáno na LV č. 192, kat. území Kelč-Nové Město, obec Kelč, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, kat. pracoviště Valašské Meziříčí, včetně stavby na pozemku p. č. st. 225 a p.č. 181 a okrasných dřevin, bude po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení. isir.justi ce.cz

II. Soud u kl á d á navrhovateli JUDr. Vladimíru Plášilovi, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7, aby do 3 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek z návrhu na nařízení předběžného opatření, který činí podle položky 5 Sazebníku soudních poplatků 1.000,--Kč, a to v kolcích na připojeném tiskopise nebo na účet soudu č. 3703-4123761/0710, KS 1148, VS 4801254116.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 25.05.2016 soudu insolvenční navrhovatel navrhl, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka. O předmětném insolvenčním návrhu nebylo dosud rozhodnuto.

Podáním ze dne 26.05.2016, doručeným soudu dne 26.06.2016, soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., (dále jen soudní exekutor ) podal návrh na vydání předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ, dle nějž může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Konkrétně pak požádal soud, aby mohl provést již nařízenou exekuci vedenou pod spisovou značkou 063 EX 817/09, a to prodej ve výroku uvedených nemovitostí.

Soudní exekutor vede proti dlužníku exekuční řízení vedené pod spisovou značkou 063 EX 817/09. V rámci shora uvedeného exekučního řízení vydal exekutor tato usnesení: č.j. 063 EX 817/09-185/dr., kterým na den 12.05.2015 nařídil dražbu, č.j. 063 EX 817/09-258, kterým byla dražba nařízena na den 12.05.2015 odročena na neurčito, č.j. 063 EX 817/09-384, kterým na den 30.05.2016 nařídil dražbu , č.j. 063 EX 817/09-442, kterým byla dražba nařízena na den 30.05.2016 odročena na neurčito, č.j. 063 EX 817/09-490, kterým na den 30.05.2016 nařídil dražbu.

Z insolvenčního rejstříku soud zjistil, že insolvenčním návrhem navrhovatele TGI Money a.s., IČO 268 78 321, doručeným soudu dne 05.04.2016, vedeným pod sp. zn. KSOS 37 INS 7910/2016 bylo zahájeno předchozí insolvenční řízení dlužníka. Insolvenční návrh byl odmítnut usnesením č.j. KSOS 37 INS 7910/2016-A5 ze dne 08.04.2016, které nabylo právní moci dne 29.04.2016.

Soudní exekutor má za to, že důvodem podání insolvenčního návrhu je snaha sabotovat exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekučním řízení. Insolvenční návrh byl podán v průběhu exekučního řízení, a to až po tom, kdy Okresní soud ve Vsetíně-pobočka ve Valašském Meziříčí usnesením ze dne 24.06.2015, č.j. 15 Nc 3163/2009-46 nevyhověl návrhu na odklad exekuce, a dále usnesením ze dne 03.08.2015, č.j. 15 Nc 3163/2009-61 zamítl návrh na zastavení exekuce. Obě rozhodnutí potvrdil odvolací soud usneseními č.j. 10 Co 995/2015-80 a č.j. 10 Co 995/2015-84. Po nabytí právní moci

AS IVO2a uvedených usnesení vydal soudní exekutor usnesení o dražbě nemovitých věcí dne 11.3.2016. Následně však musel soudní exekutor dražbu odročit z důvodu prvního insolvenčního návrhu navrhovatele. Po odmítnutí tohoto insolvenčního návrhu soudem soudní exekutor vydal opakovaně usnesení o dražbě nemovitých věcí dne 15.4.2016. Druhý insolvenční návrh navrhovatele byl doručen Krajskému soudu dle výpisu z insolvenčního rejstříku dne 25.5.2016. Návrh soudní exekutor odůvodnil dále tvrzením, že jediným motivem podání opakovaného insolvenčního návrhu je snaha získat do své sféry vlivu soudním exekutorem dražené nemovité věci. Tvrzení navrhovatele, že exekuce vedena soudním exekutorem je bezvýsledná a marná, považuje za účelová a neodpovídající pravdě, když nemovité věci nemohly být doposud prodány toliko kvůli procesním obstrukcím dlužníka i kvůli opakovaně účelově podanému insolvenčnímu návrhu navrhovatele. Soudní exekutor konečně uvádí, že insolvenční navrhovatel si svoji pohledávku za dlužníkem řádně přihlásil u soudního exekutora, kde by byla v dražbě nemovitých věcí vzhledem ke znalcem určené ceně plně uspokojena.

Vzhledem k výše uvedenému se proto soudní exekutor domnívá, že dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ jsou zde dány důvody zvláštního zřetele, aby soud předběžným opatřením omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dané dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Soudní exekutor svůj podnět doložil veškerými listinami, jichž se dovolával.

Z listin doložených k návrhu na nařízení předběžného opatření soud vzal soud za prokázané tvrzení soudního exekutora o okolnostech vedení exekuce. Usnesením exekutora č.j. 063 EX 817/09-490 ze dne 15.04.2016 byla vydána dražební vyhláška, kterou byl stanoven nový termín dražby nemovitostí na den 30.05.2016.

Podle ust. § 109 odst. 1. písm. c) insolvenčního zákona se zahájením insolvenčního řízení se spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, a to i bez návrhu.

Novelou insolvenčního zákona č. 334/2012 Sb. byly do ust. § 82 doplněny další důvody pro vydání předběžného opatření. Insolvenční soud má možnost z důvodů hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením způsobem stanoveným v předběžném opatření omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, uvedených v ust. § 109 odst. 1 insolvenčního zákona.

Podle důvodové zprávy k zákonu č. 334/2012 Sb., změna insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, je rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření jedním z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením,

AS IVO2a s tím, že přitom může jít i o záměr sledovaný dlužníkem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně), tak o sledování jiným insolvenčním navrhovatelem. Insolvenčnímu soudu se přiznává možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením, způsobem stanoveným v předběžném opatření, např. povolit v exekuci dokončení exekuce (s omezením nastaveným tak, aby např. výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního k dispozici v tomto řízení). Důvody hodné zvláštního zřetele tak mohou spočívat v takovém chování dlužníka, jež svědčí i o tom, že insolvenční návrh byl dlužníkem zjevně podán i jen proto, aby probíhající exekuci zabránil (srov. např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 355/2013-A19 ze dne 19.07.2013).

Z výše uvedeného vyplývá, že důvody hodné zvláštního zřetele, způsobilé k tomu, aby soud mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, uvedené v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, mohou spočívat v takovém chování insolvenčního navrhovatele, které svědčí o tom, že insolvenční návrh jím byl zjevně podán jen proto, aby probíhající exekuci oddálil či přímo zabránil.

Podle přesvědčení soudu právě o takový případ se v posuzované věci jedná. S ohledem na a všechny shora uvedené skutečnosti soud dospěl k závěru, že navrhovatel zjevně zneužívá insolvenčního řízení, resp. účinku zahájení ve snaze oddálit exekuci nemovitých věcí.

Insolvenční řízení rozhodně nemá směřovat k blokaci a odkládání uspokojení věřitelů. Navrhované předběžné opatření neodporuje ani společnému zájmu věřitelů, neboť bude-li nařízeno další dražební jednání a následně po zpeněžení majetku dlužníka a před rozvrhem rozdělované podstaty zjištěn úpadek dlužníka, je soudní exekutor povinen ve smyslu ustanovení § 46 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen e.ř. ) vydat výtěžek exekuce insolvenčnímu správci, a věřitelé tak budou uspokojeni stejně, jako v případě zpeněžení v rámci insolvenčního řízení. Nebude-li rozhodnuto o úpadku dlužníka, lze výtěžek použít pro uspokojení věřitelů v rámci probíhající exekuce. Soud navíc dospěl k závěru, že zájmy věřitelů budou ochráněny i tím, že výtěžek dražby bude u exekutora připraven pro použití v insolvenčním řízení.

Soud z výše uvedených důvodů rozhodl o nařízení předběžného opatření, kterým umožní soudnímu exekutorovi provedení exekuce na uvedený majetek dlužníka, ovšem s omezením, že výtěžek bude připraven pro případné použití v probíhajícím insolvenčním řízení.

Výrok II. o povinnosti k úhradě soudního poplatku se opírá o ust. § 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ), k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

AS IVO2a

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 a § 75 insolvenčního zákona).

Předběžné opatření nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 27.5.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. David Stošek, v.r. Soňa Hanáková samosoudce

AS IVO2a