KSOS 37 INS 11837/2013-B18
Č.j. KSOS 37 INS 11837/2013-B18

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , IČO: 63686970,bytem Žerotínská 2653, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

takto:

Soud povoluje Marii anonymizovano , anonymizovano , bydlištěm Hážovice 2142, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, matce dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka podle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, dle návrhu Marie anonymizovano , doručeného soudu dne 3.5.2016 (dok. B15/2), doloženého souhlasem zajištěného věřitele-věřitele č. 15 Finanční úřad pro Zlínský kraj ze dne 28.4.2016 (dok. B17) a souhlasným stanoviskem insolvenčního správce ze dne 29.4.2016 (dok. B15).

Výjimka se vztahuje k nabytí spoluvlastnických podílů-id. 2/5 na nemovitostech zapsaných na LV č. 418 pro obec Rožnov pod Radhoštěm a k.ú. Hážovice, tvořících předmět zajištění přihlášené pohledávky věřitele č.15 Finanční úřad pro Zlínský kraj, sepsaných do majetkové podstaty pol. I.C). s tím, že kupní cena tohoto nemovitého majetku musí činit minimálně 10.000,-Kč.

Poučení: Toto usnesení neobsahuje podle ust. § 169 odst. 2 o.s.ř. odůvodnění.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Odvolání může podat jen osoba, která podala návrh na povolení výjimky (§ 295 odst. 3 IZ).

V Ostravě dne 13.5.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. David Stošek, v.r. Soňa Hanáková samosoudce