KSOS 37 INS 11420/2013-B133
Č.j. KSOS 37 INS 11420/2013-B133

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka Ing. Jana anonymizovano , anonymizovano , IČO: 18964672, bytem Žilinská 106/3, 779 00 Olomouc-Nová Ulice, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Soud povoluje Janu anonymizovano , anonymizovano , bytem Vojanova 12, 779 00 Olomouc, synovi dlužníka Ing. Jana anonymizovano , anonymizovano výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka podle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, dle návrhu Jana anonymizovano , anonymizovano , doručeného soudu dne 22.11.2016 na č.l. B131, doloženého souhlasným stanoviskem zástupce věřitelů Evžena Stehlíka ze dne 21.11.2016 na č.l. B132.

Výjimka se vztahuje k nabytí nemovitostí

pozemek parcela č. 432/4-zahrada pozemek parcela č. 433/12-zahrada pozemek parcela č. 433/13-zahrada pozemek parcela č. 433/14-zahrada pozemek parcela č. 433/15-zahrada pozemek parcela č. 433/23-zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku parcela č. 433/23 je stavba bez čp/če-garáž pozemek parcela č. 433/24-zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku parcela č. 433/24 je stavba bez čp/če-garáž pozemek parcela č. 434/2-ostatní plocha pozemek parcela č. 436/1-zahrada pozemek parcela č. 436/2-zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku parcela č. 436/2 je stavba bydlení (část obce Krčmaň) č.p. 36.

zapsaných v Katastru nemovitostí pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc LV č. 229 pro obec Krčmaň, katastrální území Krčmaň s tím, že kupní cena tohoto nemovitého majetku musí činit minimálně 1.620.000,-Kč.

Poučení: Toto usnesení neobsahuje podle ust. § 169 odst. 2 o.s.ř. odůvodnění. isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Odvolání může podat jen osoba, která podala návrh na povolení výjimky (§ 295 odst. 3 IZ).

V Ostravě dne 2.12.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. David Stošek, v.r. Barbora Hermanová samosoudce