KSOS 37 INS 10134/2016-B433
č. j. KSOS 37 INS 10134/2016-B433

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci

dlužníka: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., IČO: 26823357 sídlem Ruská 1142/30, 703 00 Ostrava-Vítkovice zastoupen advokátem JUDr. Richardem Mencnerem sídlem Milíčova 1670/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

za účasti Krajského státního zastupitelství sídlem Na Hradbách 21, 729 01 Ostrava 1 o nařízení předběžného opatření

takto: I. Společnost VÍTKOVICE a.s., IČO: 45193070, se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice, je povinna poskytovat součinnost Mgr. Bc. Davidu Vandrovcovi, insolvenčnímu správci, v souvislosti s realizací demontáže, nakládky a odvozu souboru movitých věcí označovaných jako Linka membránových stěn , nacházejících se v budovách bez č. p., na pozemku parc. č. st. 5618, ve vlastnictví této společnosti, v období od 14. 2. 2018 do 30. 3. 2018, a to vždy v čase 8:00-22:00, spočívající v zajištění přístupu insolvenčního správce a jím určených osob do uvedených budov, včetně sociálního zařízení, zajištění vytápění budov, zajištění připojení k odběru elektrické energie a zajištění připojení odběru užitkové a pitné vody, umožnění odvodu odpadních vod, a to za náhradu ve výši odpovídající skutečnému odběru energií, resp. odvodu odpadních vod. II. Společnost VÍTKOVICE a.s., IČO: 45193070, se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice, je povinna strpět stání a průjezd osobních a nákladních vozidel určených Mgr. Bc. Davidem Vandrovcem, insolvenčním správcem, přes pozemky parc. č. 500/77, 1024/23 a 500/114, vše v k.ú. Zábřeh-Hulváky, za účelem realizace demontáže, nakládky a odvozu souboru movitých věcí označovaných jako Linka membránových stěn , nacházejících se v budovách bez č. p., na pozemku parc. č. st. 5618, ve vlastnictví této společnosti, a to v období od 14. 2. 2018 do 30. 3. 2018. III. Společnost VÍTKOVICE STEEL a.s., IČO: 27801454, se sídlem Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, je povinna strpět stání a průjezd osobních a nákladních vozidel určených Mgr. Bc. Davidem Vandrovcem, insolvenčním správcem, přes pozemky parc. č. 500/78 a 500/79 vše v k.ú. Zábřeh- Hulváky, a přes pozemky parc. č. 2983/14 a 2986/1 v k.ú Moravská Ostrava, za

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Návratová isir.justi ce.cz

účelem realizace demontáže, nakládky a odvozu souboru movitých věcí označovaných jako Linka membránových stěn , nacházejících se v budovách bez č. p., na pozemku parc. č. st. 5618, ve vlastnictví VÍTKOVICE a.s., a to v období od 14. 2. 2018 do 30. 3. 2018. IV. Společnost VÍTKOVICE Doprava, a.s., IČO: 25909339, se sídlem 1. máje 3302/102a, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, je povinna strpět stání a průjezd osobních a nákladních vozidel určených Mgr. Bc. Davidem Vandrovcem, insolvenčním správcem, přes pozemky parc. č. 500/76, 500/99 a 500/109 vše v k.ú. Zábřeh-Hulváky, a přes pozemek parc. č. 2983/17 v k.ú Moravská Ostrava, za účelem realizace demontáže, nakládky a odvozu souboru movitých věcí označovaných jako Linka membránových stěn , nacházejících se v budovách bez č. p., na pozemku parc. č. st. 5618, ve vlastnictví VÍTKOVICE a.s., a to v období od 14. 2. 2018 do 30. 3. 2018. V. Společnost VÍTKOVICE a.s., IČO: 45193070, se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice, společnost VÍTKOVICE STEEL a.s., IČO: 27801454, se sídlem Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, a společnost VÍTKOVICE Doprava, a.s., IČO: 25909339, se sídlem 1. máje 3302/102a, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, jsou povinny zdržet se jakýchkoliv jednání, jež by ohrožovala či znemožňovala Mgr. Bc. Davidu Vandrovcovi, insolvenčnímu správci, realizaci demontáže, nakládky a odvozu souboru movitých věcí označovaných jako Linka membránových stěn , nacházejících se v budovách bez č. p., na pozemku parc. č. st. 5618, ve vlastnictví této společnosti, a to v období od 14. 2. 2018 do 30. 3. 2018. VI. Insolvenční soud ukládá insolvenčnímu správci, aby bez zbytečného odkladu předložil společnosti VÍTKOVICE a.s., IČO: 45193070, se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice, jmenný seznam osob, které se budou v budovách bez č. p., na pozemku parc. č. st. 5618, ve vlastnictví této společnosti, podílet na realizaci demontáže, nakládky a odvozu souboru movitých věcí označovaných jako Linka membránových stěn . Splněním této povinnosti insolvenčním správcem není podmíněno splnění povinností uložených ve výrocích I.-V. VII. Insolvenční soud při výkonu dohlédací činnosti podle ust. § 11 IZ nemá námitek proti tomu, aby oprávněné náklady spojené s demontáží, nakládkou a odvozem souboru movitých věcí označovaných jako Linka membránových stěn , jak budou tyto uplatněny společností VÍTKOVICE a.s., IČO: 45193070, se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice, společností VÍTKOVICE STEEL a.s., IČO: 27801454, se sídlem Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, a společností VÍTKOVICE Doprava, a.s., IČO: 25909339, se sídlem 1. máje 3302/102a, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, byly uspokojeny z jistoty složené společností Chemoprojekt, a.s., IČO: 45273383, sídlem Třebohostická 14, 100 31 Praha 1, na základě kupní smlouvy ze dne 16. 1. 2018 ve znění zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 8. 2. 2018 pod č. l. B425. VIII. Insolvenční soud při výkonu dohlédací činnosti podle ust. § 11 IZ ukládá insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě 15 dnů podal zprávu o stavu pohledávek uplatněných společností VÍTKOVICE a.s., IČO: 45193070, se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice podle ust. § 168 IZ, která bude zejména

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Návratová

obsahovat souhrnnou výši uplatněných pohledávek, výši již uspokojených pohledávek, výši pohledávek dosud neuspokojených a důvod, pro který pohledávky dosud uspokojeny nebyly.

Odůvodnění: 1. Usnesením č. j.-A62 ze dne 25. 8. 2016 byl zjištěn úpadek dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (dále jen dlužníka ). 2. Usnesením č. j.-B73 ze dne 15. 12. 2016 byla povolena reorganizace dlužníka. 3. Usnesením č. j.-B281 ze dne 7. 8. 2017 bylo rozhodnuto o přeměně reorganizace na konkurs. Účinky prohlášené konkursu nastaly ke dni 7. 8. 2017. 4. Návrhem doručeným soudu dne 13. 2. 2018 (B431) se insolvenční správce domáhal nařízení předběžného opatření, kterým by soud uložil povinnost společnostem uvedeným ve výrocích I.-V. tohoto usnesení k poskytnutí součinnosti insolvenčnímu správci při výkonu jeho povinností, případně k strpění tohoto výkonu. Svůj návrh insolvenční správce odůvodnil argumenty, jak jsou níže uvedeny pod body 5.-13. 5. Nástupem účinků prohlášení konkursu se stává v souladu s ust. § 229 odst. 3 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ ) osobou s dispozičním oprávněním ve vztahu k majetkové podstatě dlužníka insolvenční správce. 6. Insolvenční správce v souladu s § 209 IZ zjistil majetkovou podstatu dlužníka a pořídil soupis majetkové podstaty, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku. Součástí majetkové podstaty je i soubor movitých věcí tvořících funkční celek Linky membránových stěn (dále jen LMS ). 7. LMS je umístěná v budovách bez č. p., nacházejících se na pozemku parc. č. st. 5618 (dále jen Prostory ), které jsou ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE a.s., IČO: 45193070, se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice (dále jen VÍTKOVICE a.s. ). 8. Insolvenční správce v rámci zpeněžování majetkové podstaty dlužníka dne 16. 1. 2018 uzavřel se společností Chemoprojekt, a.s., IČO: 45273383, se sídlem Třebohostická 14, 100 31 Praha 1 (dále jen Chemoprojekt a.s. ), kupní smlouvu, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k LMS na společnost Chemoprojekt a.s. (dále jen Smlouva o koupi LMS ). Insolvenční soud vydal souhlas s prodejem LMS postupem dle § 289 IZ svým usnesením ze dne 13. 7. 2017 č. j.-B407. Dne 8. 2. 2018 byla v insolvenčním rejstříku pod dok. č. B425 zveřejněna zpráva insolvenčního správce o procesu zpeněžení LMS ze dne 5. 2. 2018. 9. Z článku 3. odst. 3.1. Smlouvy o koupi LMS vyplývá povinnost insolvenčního správce předat společnosti Chemoprojekt, a.s. předmět koupě-Linku membránových stěn ve lhůtě 8 dnů od uzavření smlouvy. 10. Společnost VÍTKOVICE a.s. neoprávněně a úmyslně brání insolvenčnímu správci v přístupu do Prostor, a to přes jeho písemné výzvy k zajištění přístupu (např. výzva z 5. 2. 2018), a to byť si je vědoma, že v Prostorách je umístěna LMS, jež je součástí majetkové podstaty dlužníka.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Návratová

11. S ohledem na výše popsaný přístup společnosti VÍTKOVICE a.s. podal insolvenční správce dne 7. 2. 2018 návrh na nařízení předběžného opatření podle ust. § 212 IZ. 12. Insolvenční správce má s ohledem na legitimitu návrhu za to, že insolvenčním soudem bude vydáno rozhodnutí o nařízení prohlídky nebytových prostor, přičemž se však s ohledem na dosavadní přístup společnosti VÍTKOVICE a.s. domnívá, že výkon činnosti insolvenčního správce v podobě předání LMS společnosti Chemoprojekt a.s. by ze strany společnosti VÍTKOVICE a.s. mohl být následně mařen neposkytováním přístupu k energiím, které jsou nezbytné k zajištění předání a převzetí LMS, a že by mohlo docházet i k jinému maření předání a převzetí LMS společnosti Chemoprojekt a.s. 13. Insolvenční správce se dále obává, že společnost VÍTKOVICE a.s., společnost VÍTKOVICE STEEL a.s., IČO: 27801454, se sídlem Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava (dále jen VÍTKOVICE STEEL a.s.) a společnost VÍTKOVICE Doprava, a.s., IČO: 25909339, se sídlem 1. máje 3302/102a, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava (dále jen VÍTKOVICE Doprava, a.s. ), v jejichž vlastnictví jsou neveřejné přístupové cesty k Prostorům, by mohly rovněž mařit realizaci předání a převzetí LMS, pročež se insolvenční správce domnívá, že je nezbytné uložit těmto osobám povinnost strpět průjezd osobních a nákladních vozidel, jichž bude zapotřebí k odvozu LMS. 14. S ohledem na vše výše uvedené insolvenční správce podává návrh na nařízení předběžného opatření podle ust. § 76 odst. 1 písm. e) o.s.ř., kterým by soud dočasně upravil poměry mezi zúčastněnými subjekty tak, aby byla zajištěna nezbytná součinnost pro předání předmětu koupě-Linky membránových stěn insolvenčním správcem kupujícímu. 15. Důvody naléhavé potřeby dočasné úpravy poměrů insolvenční správce spatřuje v těchto skutečnostech: a. předání a převzetí LMS není možné bez využití vytápění, elektrické energie a užitkové vody; insolvenční správce má s ohledem na dosavadní přístup společnosti VÍTKOVICE a.s. obavu z možného maření výkonu činnosti insolvenčního správce odpojením nebo jiným znemožněním odběru energií, b. insolvenční správce není s ohledem na umístění LMS schopen zajistit přístup k vymezeným energiím jiným způsobem než využitím rozvodů ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE a.s., c. k předání a převzetí LMS je rovněž nezbytné zajistit přístup nákladních vozidel, za účelem nakládky a odvozu LMS a osobních vozidel, jimiž bude realizován přístup osob, jež budou fyzicky provádět demontáž, nakládku a následně i odvoz LMS, d. nedojde-li ze strany insolvenčního správce k bezodkladnému předání LMS společnosti Chemoprojekt a.s., bude společnost Chemoprojekt a.s. oprávněna požadovat v souladu s článkem 7 Smlouvy o koupi LMS náhradu škody vzniklé v souvislosti s prodlením s předáním LMS, přičemž tato škoda by šla k tíži majetkové podstaty dlužníka, e. v neposlední řadě rovněž hrozí, že společnost Chemoprojekt a.s. od Smlouvy o koupi LMS odstoupí, čímž může dojít k významnému zásahu do majetkové podstaty dlužníka, jelikož insolvenční správce bude povinen vydat společnosti Chemoprojekt a.s. již uhrazenou kupní cenu ve výši 7 000 000 Kč a dále budou rovněž zmařeny náklady na uskutečnění prodejního procesu vedoucího k výběru

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Návratová

společnosti Chemoprojekt a.s. jako nejvhodnějšího zájemce o koupi LMS, přičemž na nový prodejní proces by byly ze strany insolvenčního správce k tíži majetkové podstaty vynaloženy další značné finanční prostředky.

16. Jelikož společnost VÍTKOVICE a.s. v rozporu s § 212 odst. 4 insolvenčního zákona insolvenčnímu správci zamezila přístup do Prostor, čímž insolvenčnímu správci znemožnila řádný výkon správy majetkové podstaty spočívající v předání zpeněžené části majetkové podstaty, tj. LMS, společnosti Chemoprojekt a.s., podává insolvenční správce tento návrh na nařízení předběžného opatření za účelem zajištění podmínek nutných k předání a převzetí LMS a splnění tak účelu insolvenčního řízení. 17. Spolu s návrhem byly doloženy: -výzva insolvenčního správce k vydání věci-Linky membránových stěn ze dne 5. 2. 2018, -seznam nemovitostí k listům vlastnictví č. 17, 496 a 490, vše pro kat. úz. Zábřeh Hulváky a k listům vlastnictví 5407 a 5008, vše pro kat. úz. Moravská Ostrava, pořízeno z dne 9. 2. 2018 z webové aplikace CÚZK, -katastrální mapa zahrnující Prostory a okolí ze dne 9. 2. 2018, -dopis společnosti VÍTKOVICE, a.s. zn. 011/113 bez uvedení data.

18. Z obsahu insolvenčního spisu sp. zn.soud vzal za osvědčené skutečnosti uvedené pod body 1.-5., 7., 8. a 10. 19. Z obsahu Výzvy insolvenčního správce k vydání věci-Linky membránových stěn soud vzal za osvědčené, že společnost VÍTKOVICE a.s. byla dne 5. 2. 2018 vyzvána insolvenčním správcem k zajištění přístupu do budovy bez č.p. na pozemku parc. č. st. 5618 v kat. úz. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, která je ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE, a.s., a to za účelem demontáže a odvozu LMS, která se v předmětné budově nachází. Přístup měl být umožněn nejpozději dne 6. 2. 2018 v 8:00. 20. Z dopisu společnosti VÍTKOVICE, a.s. zn. 011/113 soud vzal za osvědčené, že tato společnost označila výzvu insolvenčního správce k zajištění přístupu k LMS za nedostatečnou, neboť neobsahuje konkrétní označení třetí osoby ani osob, které se mají v nemovitostech společnosti VÍTKOVICE, a.s. pohybovat. dále společnosti VÍTKOVICE, a.s. požaduje časové ohraničení, kdy budou třetí osoby vstupovat do prostor této společnosti. 21. Z obsahu dopisu vyplývá, že společnost VÍTKOVICE, a.s. podmiňuje umožnění přístupu za účelem demontáže a odvozu LMS předložením osob které se na demontáži a odvozu budou podílet a doložení legitimity postupu insolvenčního správce. 22. Z obsahu dopisu rovněž vyplývá, že společnost VÍTKOVICE, a.s. zároveň vznesla vůči insolvenčnímu správci: -výhrady týkající se procesu zpeněžení LMS, -požadavek na předložení dokumentace k vyhodnocovacímu procesu nejvýhodnější nabídky při tomto zpeněžování, -požadavek na doložení naplnění zákonných podmínek pro zpeněžení LMS v rámci insolvenčního řízení,

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Návratová

-námitku, že insolvenční správce nepředal společnosti VÍTKOVICE, a.s. pronajaté nemovité věci, v nichž se LMS nachází.

23. Z katastrální mapy a seznamů nemovitostí k vlastnickým listům 17, 496, 490, 5407 a 5008 vzal soud za osvědčené, že přístup k Prostorám, kde se LMS nachází, je možný jen přes komunikace nacházející se na pozemcích společností VÍTKOVICE, a.s., VÍTKOVICE STEEL a.s. a VÍTKOVICE Doprava, a.s. 24. Usnesením č. j.-B430 ze dne 12. 2. 2018 insolvenční soud nařídil prohlídku Prostor podle ust. § 212 IZ. 25. Z prohlášení společnosti Chemoprojekt a.s. ze dne 12. 2. 2018, doručeného soudu dne 13. 2. 2018 (B432), vyplývá, že společnost jako nabyvatel Linky membránových stěn v rámci jejího zpeněžení prodejem podle kupní smlouvy ze dne 16. 1. 2018 vyslovila souhlas s tím, aby jistota tímto nabyvatelem složená podle kupní smlouvy byla insolvenčním správcem použita k úhradě skutečných nákladů dle skutečné spotřeby vyúčtovaných na energie a další služby, které budou čerpány v souvislosti s užíváním Prostor za účelem předání a převzetí LMS společnosti Chemoprojekt a.s. 26. Podle ust. § 102 odst. 1 o.s.ř., je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření. 27. Podle ust. § 76 odst. 1 písm. e) o.s.ř., předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. 28. Podle ust. § 82 odst. 1 IZ, předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. 29. Na základě výše uvedených skutečností dospěl soud v rámci jejich právního hodnocení k těmto závěrům: 30. V poměrech insolvenčního řízení může soud nařídit předběžné opatření i bez návrhu. Mezi takové případy patří nepochybně situace, kdy je bráněno insolvenčnímu správci ve výkonu jeho povinností, čímž je narušen řádný průběh insolvenčního řízení. 31. Jelikož v daném případě může soud vydat předběžné opatření i bez návrhu, nevzniká insolvenčnímu správci povinnost ke složení jistoty. 32. Pokud se týká věci samotné, je nepochybné, že insolvenční správce jako osoba s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě podle ust. § 229 odst. 1 písm. c) IZ má právo v rámci dispozice s majetkovou podstatou (do níž LMS spadá) s touto nakládat (např. formou demontáže) a v případě jejího zpeněžení činit veškeré nezbytné úkony směřující k jejímu předání nabyvateli. 33. Ust. § 212 odst. 4 IZ pak ukládá 3. osobám, v jejichž objektu se nachází majetková podstata dlužníka, aby insolvenčnímu správci umožnily provádění úkonů souvisejících se zajištěním a správou. Pod rozsah těchto činností insolvenčního správce je nepochybně nutné podřadit i úkony související se zpeněžením majetkové podstaty, které v daných poměrech zahrnují demontáž a předání a převzetí na místě samém.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Návratová

34. V případech, kdy k provádění výše popsaných činností insolvenčního správce je nezbytně nutné i určité technické a sociální zázemí (v podobě připojení k odběru el. energie, vody, tepla apod.), zahrnuje povinnost součinnosti 3. osob podle ust. 212 odst. 4 IZ i povinnost toto zázemí poskytnout, bylo-li takové zázemí běžně poskytováno samotnému dlužníkovi při provozování LMS. Náklady, které tím 3. osobě vzniknou, lze uplatnit u insolvenčního správce podle ust. § 168 IZ a jsou uspokojovány v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku. 35. Je nepochybné, že společnost VÍTKOVICE a.s. tomuto výkonu povinností insolvenčního správce brání zcela nedůvodnými požadavky na doložení legitimity k nakládání s LMS a jeho předávání novému vlastníkovi. Společnost VÍTKOVICE a.s. není nadána jakýmkoli oprávněním, aby řádnost procesu zpeněžení hodnotila či nad ní vynášela své úsudky, případně jimi podmiňovala splnění svých povinností podle ust. § 212 odst. 4 IZ. Proti smlouvě, kterou došlo ke zpeněžení LMS lze brojit pouze žalobou podle ust. § 289 odst. 3 IZ, za podmínek tam uvedených, přičemž do pravomocného rozhodnutí soudu o této žalobě je nutné na smlouvu pohlížet jako na platnou. Z obsahu insolvenčního spisu nadto vyplývá, že společnost VÍTKOVICE, a.s. takovou žalobu nepodala. 36. Stejně tak další námitky vznesené společností VÍTKOVICE, a.s., jak jsou uvedeny v bodu 21., neopravňují tuto společnost k odmítnutí poskytování součinnosti insolvenčnímu správci či k bránění v plnění povinností insolvenčního správce. 37. Jelikož je zřejmé, že přístup insolvenčního správce k LMS je možný výhradně přes komunikace nacházející se na pozemcích společností VÍTKOVICE, a.s., VÍTKOVICE STEEL a.s. a VÍTKOVICE Doprava, a.s., vztahuje se povinnost součinnosti i na společnosti VÍTKOVICE STEEL a.s. a VÍTKOVICE Doprava, a.s. S ohledem na koncernovou provázanost těchto společností (jak byla již několikráte deklarována v insolvenčních řízeních sp. zn., KSOS 37 INS 19481/2016, KSOS 37 INS 4477/2017 či KSOS 37 INS 18483/2016, považuje soud za důvodnou obavu z jednotného postupu výše uvedených společností, kterým by insolvenčnímu správci bylo neoprávněně bráněno v plnění jeho povinností. Soud proto uložil i společnostem VÍTKOVICE STEEL a.s. a VÍTKOVICE Doprava, a.s. povinnost k poskytnutí součinnosti insolvenčnímu správci způsobem popsaným ve výrocích III. a IV. 38. Soud tedy vyhodnotil návrh insolvenčního správce na vydání předběžného opatření za důvodný, když je zřejmá potřeba zatímní úpravy vzájemných poměrů mezi insolvenčním správcem a společnostmi VÍTKOVICE, a.s., VÍTKOVICE STEEL a.s. VÍTKOVICE Doprava, a.s., tak, aby byl zajištěn výkon povinností insolvenčního správce a kontinuální a řádný průběh insolvenčního řízení. 39. S ohledem na výše uvedené závěry proto soud rozhodl o nařízení předběžného opatření, jak je uvedeno ve výrocích I.-V. tohoto usnesení. 40. Jako důvodnou nicméně soud vyhodnotil požadavek společnosti VÍTKOVICE a.s. na předložení seznamu osob, které se při realizaci povinností insolvenčního správce mají pohybovat v Prostorách, když tento požadavek racionálně odpovídá nárokům na ochranu zdraví a bezpečnosti práce, zejména v strojírenských provozech. Z uvedeného důvodu soud proto uložil v rámci dohledové činnosti podle ust. § 11 IZ insolvenčnímu správci,

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Návratová

aby požadavek na sdělení seznamu zúčastněných osob splnil, jak je uvedeno ve výroku VI. Splněním této povinnosti nejsou podmíněny povinnosti dotčených společností k poskytnutí součinnosti v požadovaném rozsahu, když zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti může být zajištěno na nutnou dobu a v nezbytném rozsahu dotčenými společnostmi, které tak činí v rámci vlastního provozu. 41. Výrok VII. je rozhodnutím insolvenčního soudu při výkonu dohlédací činnosti podle ust. § 11 IZ, kterým insolvenční soud bere na vědomí prohlášení společnosti Chemoprojekt a.s. jako kupujícího podle kupní smlouvy z 16. 1. 2018 o její vůli podílet se na nákladech vzniklých v souvislosti s demontáží, předáním a převzetím LMS ze složené jistoty, když takto deklarovaná vůle nikterak neodporuje insolvenčnímu zákonu. 42. Výrok VIII. je rozhodnutím insolvenčního soudu při výkonu dohlédací činnosti podle ust. § 11 IZ, kterým insolvenční soud reaguje na výhradu společnosti VÍTKOVICE, a.s. o neuhrazení jejích pohledávek za majetkovou podstatou insolvenčním správcem, jak byla tato obsažena v dopise společnosti zn. 011/113.

Poučení: Proti výrokům I.-V. lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Podané odvolání nemá vůči nařízenému předběžnému opatření odkladný účinek. Proti výrokům VI.-VIII. není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Ostrava 13. února 2018

Mgr. David Stošek v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Návratová