KSOS 36 INS 9119/2011-B
Číslo jednací: KSOS 36 INS 9119/2011-B 19

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem v insolvenční věci dlužníka : Eva anonymizovano , anonymizovano , bytem Koupaliště 521 E, 788 14 Rapotín, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud p o v o l u j e Ivo anonymizovano , anonymizovano , bytem Březinova 2111/2, Šumperk a Jiřímu anonymizovano , nar. 9.6.1972, bytem nám. Republiky 1644/3, Šumperk, nabýt majetek z majetkové podstaty dlužníka Evy anonymizovano , anonymizovano , zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužníka, a to :

-ideální podíl ve výši nemovitostí, objekt rodinné rekreace č. e. 521 na pozemku parc.č. 128, včetně příslušenství, dále pozemky p.č. 128-zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 129-zahrada, zapsané na LV č. 624 pro obec a katastrální území Rapotín, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk, zapsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 25.7.2011, pod položkou n 1.

Odůvodnění:

Usnesením soudu ze dne 10.6.2011, č.j.-A-5 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka.

Dne 24.1.2014 byl insolvenčnímu soudu doručen návrh právního zástupce pánů Ivo Pikny a Jiřího Pikny, kterým žádá o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. V návrhu uvedl, že dlužník Eva anonymizovano je vlastníkem spoluvlastnického podílu specifikovaného ve výroku tohoto usnesení. Předmětné nemovitosti jsou zatíženy zástavním právem ve prospěch věřitele ACEMA Credit Czech, a.s. Jednou z příloh tohoto návrhu je pokyn zajištěného věřitele směřující ke zpeněžení. Insolvenční správkyně nabídla podíl na nemovitostech ke koupi ostatním spoluvlastníkům, kterým svědčí zákonné předkupní právo. Spoluvlastníky jsou však synové dlužníka, tj. osoby blízké. Ivo Pikna a Jiří Pikna, jako spoluvlastníci předmětných nemovitostí, chtějí využít svého zákonného předkupního práva a toto sdělili insolvenční správkyni dopisem ze dne 13.1.2014. Z návrhu se dále podává, že předmětné nemovitosti by nebylo možné prodat jiným způsobem, neboť se jedná pouze o spoluvlastnický podíl na nemovitostech ve výši 1/3.

Podle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou.

Podle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

S ohledem na výše citované skutečnosti soud rozhodl jak ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Ostrava 5.února 2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Budín, v.r. Monika Olíková samosoudce