KSOS 36 INS 8854/2014-B28
č.j. KSOS 36 INS 8854/2014-B28

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Karlou Lýskovou v insolvenční věci dlužníků: č.1: Miroslav Jakl, rč.: 560315/0883, 787 01, Bratrušov 151, a č.2: Anna Jaklová, rč.: 596227/1062, 787 01, Bratrušov 151, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka,

t a k t o:

Soud p o vo l u j e paní Martině Scheinerové, nar. 28.10.1978, 788 03, Nový Malín 740, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to movité věci zapsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 16.08.2014 v části 2. Movitý majetek, pol. č. 1:

-osobní automobil zn. Opel Corsa, rv. 1993, VIN VSI000073P4272856.

O d ů v o d n ě n í:

Podáním doručeným soudu dne 16.11.2015 požádala osoba blízká dlužníkům (dcera), paní Martina Scheinerová, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, pro movitou věc specifikovanou ve výroku tohoto usnesení.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Podáním doručeným soudu dne 01.12.2015 se k návrhu souhlasně vyjádřil insolvenční správce a zároveň připojil i souhlasné stanovisko zástupce věřitelů.

Na základě žadatelkou uvedených okolností, vyjádření insolvenčního správce a zástupce věřitelů soud dospěl k závěru, že v tomto případě lze výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty povolit.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze žadatel.

V Ostravě dne 09.12.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Karla Lýsková, v.r. Monika Olíková vyšší soudní úřednice