KSOS 36 INS 8817/2011-B-139
Jednací číslo: KSOS 36 INS 8817/2011-B-139

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem v insolvenční věci dlužníka: MSV Metal Studénka, a.s., IČO: 476 75 942, Studénka, R. Tomáška 859, PSČ 742 13, o schválení reorganizačního plánu

takto:

Reorganizační plán dlužníka MSV Metal Studénka, a.s., IČO: 476 75 942, Studénka, R. Tomáška 859, PSČ 742 13, ve znění zveřejněném v insolvenčním rejstříku ve věci sp. zn. KSOS 36 INS 8817/2011 jako dokument B-54 včetně příloh, s e s c h v a l u j e .

Odůvodnění:

Věřitel ING Lease (C.R.), s.r.o., IČO: 251 17 629, předložil insolvenčnímu soudu dne 27.12.2011 podání s přílohou č. 2-Zpráva o reorganizačním plánu a přílohou č. 3-Reorganizační plán. Jiný reorganizační plán v řízení předložen nebyl.

Dne 18.4.2009 a 4.5.2012 se konala schůze věřitelů, na které byl reorganizační plán projednán a bylo hlasováno o jeho přijetí. Věřitelé dlužníka byli dle plánu rozděleni do pěti hlasujících skupin. Ostatní věřitelé nezahrnutí v těchto skupinách nebyli oprávněni o schválení reorganizačního plánu rozhodovat. Dle jednotlivých skupin bylo hlasování ve výsledku následující:

1) zajištěný věřitel ING Bank NV schváleno hlasováním v částce 27,508.831,47 Kč, 2) zajištěný věřitel RBS Bank SA schváleno hlasováním v částce 44,750.629,-Kč, 3) nezajištěný věřitel ING Lease s.r.o. schváleno hlasováním v částce 45,476.058,09 Kč, 4) ostatní nezajištění věřitelé s pohledávkou nad 2 mil. Kč neschváleno hlasováním v částce 29,467.066,23 Kč z celkové výše 61,831.237,60 Kč, 5) ostatní nezajištění věřitelé s pohledávkou do 2 mil. Kč-zjištěné schváleno hlasováním v částce 17,049.198,-Kč z celkové výše 25,663.324,86 Kč.

Hlasováním skupin č. 1, 2, 3 a 5 uvedených shora byl schválen insolvenčnímu soudu předložený reorganizační plán. Skupina č. 4 předložený reorganizační plán hlasováním neschválila. Součástí protokolu z tohoto jednání jsou tabulky věřitelů dle skupin, v nichž je zaznamenáno jednotlivě hlasování každého věřitele včetně výše jeho pohledávky, s níž hlasoval, zařazení do hlasovací skupiny a výsledek hlasování ve skupině. -2-Spisová značka :-pokračování

Po vyhlášení výsledků hlasování navrhl věřitel ING Lease (C.R.), s.r.o., aby insolvenční soud rozhodl o schválení reorganizačního plánu postupem dle ust. § 348 odst. 2 IZ. Věřitel poukazoval na důvodnost tohoto návrhu s odkazem na argumentaci uvedenou pod bodem 15.5 předložené Zprávy o reorganizačním plánu.

Dle § 348 odst. 1 IZ insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

Insolvenční soud konstatoval splnění podmínek dle ust. § 348, s výjimkou podmínky dle ust. § 348 písm. c). Z tohoto důvodu k návrhu věřitele rozhodoval o schválení reorganizačního plánu dle ust. § 348 odst. 2 IZ. Insolvenční soud pro účely rozhodnutí provedl test spravedlivosti dle ust. § 2349 odst. 2 IZ u nezajištěných věřitelů s pohledávkou nad 2 mil. Kč a to porovnáním podmínek poskytovaných věřitelům v případě řešení úpadku konkursem a v případě jeho řešení reorganizací. Vycházejíc ze závěrů znaleckého posudku a zpracovaného reorganizačního plánu by míra uspokojení členů této skupiny v konkursním řízení byla nulová. Oproti tomu míra uspokojení věřitelů v případě schválení reorganizace činí 55 %. Je tedy nepochybné výhodnější postavení věřitelů skupiny v případě schválení reorganizace. Ze zprávy insolvenčního správce o aktuálním stavu hospodaření dlužníka a s přihlédnutím k obsahu reorganizačního plánu lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci.

Na základě shora uvedeného dospěl soud k závěru, že podmínky pro schválení reorganizačního plánu stanovené v ust. § 348 IZ jsou splněny a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího; odvolat se však mohou pouze věřitelé, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu.

V Ostravě dne 16.05.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Budín,v.r. Iveta Kukiová samosoudce