KSOS 36 INS 4807/2015-A18
Jednací číslo: KSOS 36 INS 4807/2015-A18

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem v insolvenční věci dlužníka: č. 1) Daniela anonymizovano , r.č.: 21.5.1975, 739 45 Fryčovice 738, a č. 2) Daniel anonymizovano , anonymizovano , 739 45 Fryčovice 738,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.6.2015, č.j. KSOS 36 INS 4807/2015-A-15 , se m ě n í tak, že navrhovatelům-dlužníkům se neukládá povinnost dle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešením, aby zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, a to na účet Krajského soudu v Ostravě vedeného u ČNB Ostrava, číslo účtu: 6015-4123761/0710, VS:3648480715, KS:0308.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne ze dne 8.6.2015, č.j. KSOS 36 INS 4807/2015-A-15 soud dle § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla dlužníkům soudem uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Proti výše uvedenému usnesení podali dlužníci odvolání, ve kterém uvedli, že jejich věřitel Česká správa sociálního zabezpečení změnila své stanovisko s ohledem na jejich žádost o povolení oddlužení tak, že s ním souhlasí a jako věřitel případně schválené oddlužení dlužníků bude respektovat.

Soud opětovně posoudil insolvenční návrh dlužníka ve spojení s odvoláním. Lze uzavřít, že od vydání usnesení Krajské soudu v Ostravě ze dne 8.6.2015 č.j. KSOS 36 INS 4807/2015-A-15 došlo ke změně stanoviska věřitele Česká správa sociálního zabezpečení ve vztahu k povolení oddlužení dlužníků, kdy nyní výše uvedený věřitel souhlasí s řešením dlužníkova úpadku oddlužením.

Dle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Dle § 7 insolvenčního zákona pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.. Dle § 374 z.č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem soud odvolání v celém rozsahu vyhověl a usnesení, kterým bylo řízení zastaveno, změnil. Po právní moci tohoto usnesení bude v insolvenčním řízení pokračováno.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání proti němu může podat dlužník, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy jim usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 19.8.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Budín, v.r. Monika Olíková samosoudce