KSOS 36 INS 4470/2013-A-25
Číslo jednací: KSOS 36 INS 4470/2013-A-25

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem v insolvenční věci dlužníka: Mgr. Petr anonymizovano , anonymizovano , IČO: 15506363, Riegrova 397/11, 772 00 Olomouc, trvale: tř. Spojenců 593/14, 779 00 Olomouc, právně zastoupen advokátem JUDr. Tomáš Vymazal, Wellnerova 1322/3c, Olomouc a insolvenčního navrhovatele-věřitele: GUTUS s.r.o., IČO: 28329198, Příkop 838/6, 602 00 Brno, o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

Návrh dlužníka ze dne 26.2.2013, aby insolvenční soud nařídil předběžné opatření, jímž by stanovil povinnost navrhovatele uhradit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, se zamítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 26.2.2013 se dlužník domáhá vydání předběžného opatření specifikovaného ve výroku tohoto usnesení poté, co k návrhu věřitele došlému dne 18.2.2013 bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení.

Dle ust. § 82 odst. 4 IZ předběžné opatření uložením povinnosti složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, lze nařídit jen na návrh dlužníka podaný při prvním úkonu, který dlužníku přísluší po podání insolvenčního návrhu, a jen tehdy, jestliže dlužník doloží, že mu vznik takové škody nebo jiné újmy zjevně hrozí.

Posouzením obsahu spisu dospěl insolvenční soud ke skutkovým závěrům: -jsou splněny formální podmínky pro rozhodování o předběžném opatření, neboť návrh byl podán jako součást prvního úkonu dlužníka -pokračování-2-

-z podání návrhu na vydání předběžného opatření ani dalších podání dlužníka není konkrétně patrno, vznik jaké škody či majetkové újmy výši mu hrozí, v čem konkrétně spočívá -v návrhu rovněž v návaznosti na absenci specifikace škody či újmy nejsou ani žádné důkazy, jenž riziko vzniku škody nebo újmy vyčíslují.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že dlužník ve svém návrhu na vydání předběžného opatření dostatečně nedokládá hrozbu vzniku škody či jiné újmy podaným insolvenčním návrhem. Návrh nepopisuje zásahem do jakého práva dlužníka mu hrozí škody či jiná újma a tuto nevyčísluje. Z tohoto důvodu návrh na vydání předběžného opatření zamítl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Vrchnímu soudu v Olomouci.

V Ostravě dne 23.5.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Budín,v.r. Iveta Dvořáková samosoudce