KSOS 36 INS 25167/2012-B-16
Jednací číslo: KSOS 36 INS 25167/2012-B-16

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem v insolvenční věci dlužníka: SOLWE COOM s.r.o., IČO: 64608981, Starobělská 1063/13, 700 30 Ostrava-Zábřeh, o schválení reorganizačního plánu a odměně insolvenčního správce

takto:

I. Reorganizační plán dlužníka SOLWE COOM s.r.o., IČO: 64608981, Starobělská 1063/13, 700 30 Ostrava-Zábřeh, ve znění předloženém insolvenčnímu soudu 05.11.2012 a zveřejněném v insolvenčním rejstříku ve věci sp. zn. KSOS 36 INS 8817/2011, č. dokumentu B4, s e s c h v a l u j e .

II. Ke každému 20. dni v měsíci je dlužník povinen platit insolvenčnímu správci JUDr. Pavlíně Sglundové, Smetanovo nám. 7, 702 00 Ostrava zálohu na odměnu ve výši 40.000,-Kč + DPH a to počínaje únorem 2013.

III. O schválení celkové výše hotových výdajů správce, jeho odměny za činnost předběžného správce a odměny insolvenčního správce bude insolvenční soud rozhodovat v rámci ukončení insolvenčního řízení.

Odůvodnění:

Dne 15.2.2013 se konala schůze věřitelů, na které byl reorganizační plán projednán a bylo hlasováno o jeho přijetí. Věřitelé dlužníka byli dle plánu rozděleni do dvou hlasujících skupin. Ostatní věřitelé nezahrnutí v těchto skupinách nebyli oprávněni o schválení reorganizačního plánu rozhodovat. Dle jednotlivých skupin bylo hlasování ve výsledku následující: 1. Zajištěný věřitel hlasoval pro přijetí reorganizačního plánu. 2. Z hlasů nezajištěných věřitelů hlasovali v kvóru 11.004.606,52 Kč pro schválení reorganizačního plánu věřitelé s pohledávkami v celkové výši 7.419.115,42 Kč, z hlasujících věřitelů nehlasoval nikdo proti schválení reorganizačního plánu.

Z výše uvedených závěrů bylo zjištěno naplnění podmínek pro schválení reorganizace ve smyslu ust. § 347 odst. 1 IZ, když insolvenční věřitelé schválili reorganizační plán dlužníka.

Dle § 348 odst. 1 IZ insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, -2-Spisová značka :-pokračování d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

Insolvenční soud konstatoval splnění podmínek dle ust. § 348. Protože podmínky pro schválení reorganizačního plánu stanovené v ust. § 348 IZ jsou splněny, rozhodl insolvenční soud o schválení reorganizačního plánu.

Insolvenční soud dále rozhodl o zálohové platbě na odměnu insolvenčního správce, když akceptoval společný návrh dlužníka a insolvenčního správce na stanovení její výše s přihlédnutím k rozsahu řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího; odvolat se však mohou pouze věřitelé, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu.

Ostrava 15. února 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Budín,v.r. Iveta Kukiová samosoudce