KSOS 36 INS 24666/2013-A-5
Číslo jednací: KSOS 36 INS 24666/2013-A-5

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem v insolvenční věci dlužníka : Podhora Petr, IČO: 68915845, rč. 770304/5339, 1. máje 626/10, 784 01 Litovel, a věřitele Pifková anonymizovano , anonymizovano , Lomená 198/9, 792 01 Bruntál, o návrhu Mgr. Pavly Fučíkové, soudního exekutora, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Slévárenská 410/14, 709 00 Ostrava (dále jen navrhovatel), na vydání předběžného opatření,

takto:

Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Pavly Fučíkové, Exekutorský úřad Ostrava se umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 024 EX 264/09, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn.k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění:

Podáním učiněným dne 4.9.2013 věřitel anonymizovano Pifková (dále jen věřitel ) soudu navrhl, aby rozhodl o úpadku dlužníka a současně na jeho majetek prohlásil konkurz. O tomto návrhu dosud nebylo rozhodnuto.

Podáním učiněným dne 6.9.2013 navrhovatel podal návrh na vydání předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, dle nějž může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c) insolvenčního zákona, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Konkrétně pak požádal soud, aby mohl provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp.zn. 024 EX 264/09.

VKO2h -2-Spisová značka :-pokračování

Navrhovatel vede proti dlužníku exekuční řízení vedené pod sp.zn. 024 EX 264/09 přičemž vedením exekuce byl pověřen usnesením, které vydal Okresní soud v Olomouci pod č.j. 47 Nc 8336/2008-16 dne 22.12.2008. V rámci shora uvedeného exekučního řízení vydal navrhovatel usnesení (dražební vyhlášky): -č.j. 024 EX 264/09-173 ze dne 20.3.2012 kterým nařídil na den 3.5.2012 dražbu nemovitostí (spoluvlastnického podílu) dlužníka a to nemovitostí specifikovaných v této dražební vyhlášce -č.j. 024 EX 264/09-277 ze dne 1.10.2012 kterým nařídil na den 27.11.2012 dražbu nemovitostí (spoluvlastnického podílu) dlužníka a to nemovitostí specifikovaných v této dražební vyhlášce -č.j. 024 EX 264/09-388 ze dne 10.6.2013 kterým nařídil na den 5.9.2013 dražbu nemovitostí (spoluvlastnického podílu) dlužníka a to nemovitostí specifikovaných v této dražební vyhlášce -č.j. 024 EX 264/09-389 ze dne 10.6.2013 kterým nařídil na den 10.9.2013 dražbu nemovitostí (spoluvlastnického podílu) dlužníka a to nemovitostí specifikovaných v této dražební vyhlášce

Z insolvenčního rejstříku a písemných dokladů doložených navrhovatelem insolvenční soud zjistil, že na dlužníka byly podávány opakovaně insolvenční návrhy: -25. 4.2012 vedený pod spis. zn. 36 INS 10135/2012, návrh podán věřitelem Suk Karel. Řízení zastaveno 23.7.2012 pro zpětvzetí -20.11.2012 vedený pod spis. zn. 36 INS 28958/2012, návrh podán věřitelem František Kamínek. Řízení zastaveno 26.2.2013 pro zpětvzetí

Z důvodu podání shora uvedených insolvenčních návrhů musel exekutor vždy přistoupit k odročení nařízené dražby.

Vzhledem k výše uvedenému se proto navrhovatel domnívá, že dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ jsou zde dány důvody zvláštního zřetele, aby soud předběžným opatřením omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dané dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ. V případě, že po zpeněžení majetku dlužníka a před rozvrhem rozdělované podstaty dojde k zjištění úpadku dlužníka, bude navrhovatel povinen vydat výtěžek exekuce insolvenčnímu správci a věřitelé tedy budou uspokojeni stejně jako by došlo ke zpeněžení v rámci insolvenčního řízení. V případě, že dojde ke zpeněžení majetku dlužníka a zároveň před rozhodnutím o úpadku bude proveden v exekučním řízení rozvrh rozdělované podstaty, opět nedojde ke zhoršení postavení věřitelů, neboť ti mají dle ust. § 336f o.s.ř. možnost přihlásit své pohledávky do exekučního řízení a budou v exekučním řízení uspokojováni ve stejném pořadí, jako by byli uspokojováni v insolvenčním řízení s pořadím po dni vzniku zástavního práva.

Z opakovaně podávaných insolvenčních návrhů popsaných výše je dle navrhovatele zřejmý úmysl obstrukčně podaným návrhem zamezit provedení dražby

VKO2h -3-Spisová značka :-pokračování

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky:

-Výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty lze neřídit, nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

V databázi zdejšího soudu a z obsahu podání učiněných v řízení si insolvenční soud ověřil, že tvrzení navrhovatele o předchozích insolvenčních řízeních na majetek dlužníka jakož i o okolnostech vedení exekuce, které uvedl navrhovatel ve svém návrhu, jsou pravdivé. Jde o třetí věřitelem podaný insolvenční návrh na majetek dlužníka, ve dvou případech již bylo insolvenční řízení pravomocně zastaveno pro zpětvzetí.

Z insolvenčního rejstříku a písemných dokladů doložených navrhovatelem insolvenční soud zjistil, že na shora popsané opakované insolvenční návrhy jakožto i tento insolvenční návrh mají znaky obsahové i formální shody. Vždy jde o vzhledově totožný návrh podávaný na základě tvrzení o existenci směnečné pohledávky věřitele a dokládaný obdobně vystavenou směnkou vlastní.

Ve svém rozhodování tak soud vycházel z usnesení Vrchního soudu v Olomouci 3 VSOL 355/2013-A19 ze dne 19.07.2013. Z odůvodnění tohoto usnesení vyplývá, že ve výše popsané věci jsou důvody hodné zvláštního zřetele, pro něž by bylo možno prostřednictvím předběžného opatření omezit účinky uvedené v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ. V daném případě je nutno vycházet z důvodové zprávy k zákonu č. 334/2012 Sb., změna insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, dle níž je rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření jedním z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením s tím, že přitom může jít i o záměr sledovaný dlužníkem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně). Na tomto nic nemění fakt, že tento zájem dlužníka je realizován prostřednictvím osob označujících se v podaných návrzích za věřitele. Podle důvodové zprávy se přiznává insolvenčnímu soudu možnost z důvodů zvláštního zřetele vhodných předběžným opatřením, a způsobem stanoveným v předběžném opatření např. povolit v exekuci dokončení exekuce (s omezením nastaveným tak, aby např. výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení).

Důvody hodné zvláštního zřetele tak mohou spočívat v opakovaném podávání insolvenčních návrhů, jež svědčí o tom, že insolvenční návrh je zjevně podán jen proto, aby probíhající exekuci zabránil. Insolvenční soud přitom vychází z dosavadních průběhů řízení. Lze tedy očekávat, že skutečným cílem návrhu není dosáhnutí rozhodnutí o úpadku dlužníka a po relativně krátké době bude tento vzat zpět. Insolvenční soud proto návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl.

VKO2h -4-Spisová značka :-pokračování

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Ostrava 9. září 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Budín, v.r. Iveta Kukiová samosoudce

VKO2h