KSOS 36 INS 24159/2013-B-13
Číslo jednací: KSOS 36 INS 24159/2013-B-13

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem v insolvenční věci dlužníka : TECHNOEX spol. s r.o., IČO: 44741359, Milíčova 1343/16, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, právně zastoupeného Mgr. Janem Svobodníkem, advokátem se sídlem Sadová 2650/20, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud p o v o l u j e společnosti Imex Group s.r.o., IČO 25829050, se sídlem Milíčova 1343/16, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava nabýt majetek z majetkové podstaty dlužníka TECHNOEX spol. s r.o., IČO 44741359, zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužníka, a to :

-I. Movitý majetek-Vojenský a nebezpečný materiál (Příloha č. 1-Příloha č. 3)

-II. Drobný hmotný a nehmotný majetek ( Příloha č. 4) zapsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 12.11.2013.

Odůvodnění:

Usnesením soudu ze dne 15.10.2013, č.j.-A-7 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs.

Insolvenční správce dlužníka v podání ze dne 15.1.2014 požádal soud o souhlas se zpeněžením majetku z majetkové podstaty dlužníka prodejem mimo dražbu. Ve své žádosti jako kupujícího uvedl společnost Imex Group s.r.o., přičemž konstatoval, že tato společnost předloží soudu návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, neboť se jedná o osoby podléhající ustanovení § 295 odst. 1 insolvenčního zákona.

Dne 17.1.2014 byl insolvenčnímu soudu doručen návrh společnosti Imex Group s.r.o., kterým žádá o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. V návrhu uvedla, že je jediným zájemcem o zboží, má veškerá potřebná povolení k obchodování se zbraněmi a vojenským materiálem, mnohaleté zkušenosti v tomto oboru a v neposlední řadě je také nájemcem skladovacích prostor, ve kterých se nyní veškeré zboží dlužníka nachází. -pokračování-2-spisová značka:

Podle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou.

Podle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

S ohledem na výše citované skutečnosti soud rozhodl jak ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Ostrava 29.ledna 2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Budín, v. r. Veronika Sehnalová samosoudce