KSOS 36 INS 21030/2014-B23
č.j.: KSOS 36 INS 21030/2014-B23

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem v insolvenční věci dlužníka: Frais Pavel, IČ: 10630066, rč. 640530/1441, Adresa: Mitrovická 106/473, 724 00 Ostrava-Nová Bělá

takto:

I. Insolvenční soud v souladu s ust. § 66 odst. 1 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení a současně dle ust. § 295 odst. 3 IZ v platném znění, za souhlasu zástupce věřitelů ze dne 9.9.2016 u d ě l u j e Adamu Fraisovi výjimku ze zákazu nabývat movitý majetek dlužníka, a to:

skladové zásoby (sepsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 12.2.2015, č. dok. B2 spisu v oddíle movitý majetek, pod položkou 1.-291.).

II. Insolvenční správce předloží soudu k založení do insolvenčního spisu a ke zveřejnění v insolvenčním rejstříku smlouvu, kterou došlo ke zpeněžení majetku dlužníka.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 27.9.2016

Mgr. Petr Budín, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Taťána Václavková isir.justi ce.cz