KSOS 36 INS 20725/2016-A-7
Číslo jednací: KSOS 36 INS 20725/2016-A-7

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem v insolvenční věci dlužníka : KOMERS, spol. s r.o., IČO 61505579, Bezručova 1186/18, 795 01, Rýmařov

o insolvenčním návrhu

věřitelů :

a) Czech trade & invest company s. r. o., IČO 02187892, Revoluční 1403/28, 110 00, Praha, zast.: JUDr. Michal Skoumal, advokát, Drobného 306/34, 602 00, Brno

b) PRAETORIAN comp. s. r. o., IČO 27682935, Pražákova 510/51, 619 00, Brno, zast.: JUDr. Michal Skoumal, advokát, Drobného 306/34, 602 00, Brno

takto:

Návrh na vydání předběžného opatření došlý soudu dne 7.9.2016, aby insolvenční soud ustanovil dlužníkovi předběžného správce a zakázal mu nakládat s nemovitým majetkem a s ostatním majetkem nakládal pouze se souhlasem předběžného správce a to v rámci běžného hospodaření se zamítá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem věřitele bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Shodným návrhem požádali věřitelé o vydání předběžného opatření specifikovaného ve výroku.

Jako důvod pro vydání předběžného opatření věřitelé uvedli : -dochází ke změnám v majetku dlužníka, spočívající v převodu obchodního podílu ve společnosti RYMAX CARGO, s.r.o. Dlužník tento podíl nacházející se v jeho vlastnictví převedl na druhého společníka společnosti RYMAX CARGO, s.r.o. -ve společnosti KOMERS, spol. s r.o. došlo k odvolání prokury Andrey Kuběnové, tato současně vykonávala funkci jednatelky RYMAX CARGO, s.r.o. -dlužník má převádět auta (kamiony) ve svém vlastnictví na jiné osoby, zejména RYMAX CARGO, s.r.o.

Insolvenční soud podotýká, že omezení dispozice dlužníka s majetkem nastává po zahájení insolvenčního řízení dle ust. § 111 IZ, jenž pod sankcí neúčinnosti sleduje jeho nakládání s majetkem. Toho si jsou navrhovatelé vědomi, jak vyplývá z textu zákona. Větší rozsah omezení dlužníka musí navrhovatel doložit. isir.justi ce.cz

Z návrhu je patrno, že dlužník převedl svůj obchodní podíl ve společnosti RYMAX CARGO, s.r.o. Není zřejmé, jakou hodnotu tento obchodní podíl má a za jakou cenu byl převáděn. Insolvenční soud podotýká, že hodnota podílu není rovna výši vkladu společníka dle stavu zápisu v obchodním rejstříku, nýbrž je rovna podílu společníka na čistém obchodním jmění společnosti. Z informace navrhovatele tedy nelze dovodit, že by došlo k úkonu poškozujícím věřitele dlužníka.

Taktéž neshledává insolvenční soud jako důvod pro vydání předběžného opatření indicie o převodu motorových vozidel dlužníka, neboť toto tvrzení není ničím doloženo.

Odvolání prokury Andrey Kuběnové, jak zdůrazňují navrhovatelé, jenž vykonávala funkci jednatelky RYMAX CARGO, s.r.o., nijak nezasahuje majetek dlužníka.

Insolvenční soud konstatuje, že každý jednotlivý důvod to samostatně i kontextu ostatních neshledal jako odůvodněný pro vydání předběžného opatření.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 a § 75 insolvenčního zákona).

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě

Lhůta k odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno dlužníkovi zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 a § 75 insolvenčního zákona).

V Ostravě 13.9.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Budín, v.r. Iveta Nevímová samosoudce