KSOS 36 INS 20574/2015-A7
Číslo jednací: KSOS 36 INS 20574/2015-A7

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem v insolvenční věci dlužníka: VIADTRADE s.r.o., IČO: 27795811, náměstí Míru 551, 739 61 Třinec, zast.: Mgr. Petr Letovanec, advokát, náměstí Míru 551, 739 61 Třinec, za účasti věřitele-insolvenčního navrhovatele: Sinorak Company s.r.o., IČO: 28655176, Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava, o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření,

takto:

Návrh dlužníka VIADTRADE s.r.o., IČO: 27795811, náměstí Míru 551, 739 61 Třinec, na vydání předběžného opatření uložením jistoty k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Dne 2.9.2015 obdržel soud od dlužníka návrh na vydání předběžného opatření. Tímto návrhem dlužník požadoval, aby soud uložil insolvenčnímu navrhovateli uložení jistoty k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy ve výši 400.000 Kč, která údajně dlužníkovi vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení. Konkrétně se v daném případě jedná o škodu vzniklou v důsledku odstoupení smluvního partnera dlužníka Josefa Byrtuse od smlouvy na provedení zámečnických prací poté, co Josef Byrtus zjistil skutečnost, že proti dlužníkovi bylo zahájeno insolvenční řízení. K návrhu na vydání předběžného opatření dlužník předložil soudu listinu prokazující odstoupení Josefa Byrtuse od smlouvy na provedení zámečnických prací.

Insolvenční soud se zabýval skutečnostmi tvrzenými dlužníkem jako důvody pro vydání předběžného opatření a jejich doložením. Z návrhu na vydání předběžného opatření vyplývá, že dlužníkovi měla vzniknout zahájením insolvenčního řízení škoda ve výši 400.000 Kč poté, co jeho smluvní partner Josef Byrtus odstoupil od smlouvy na provedení zámečnických prací. Dlužník ovšem ve svém návrhu neuvádí, jakým způsobem dospěl ke skutečnosti, že mu vznikla škoda ve výši 400.000 Kč. Insolvenční soud po seznámení se s návrhem shledal absenci relevantních skutkových tvrzení pro vydání předběžného opatření. Nelze požadovat vydání předběžného opatření na základě neúplného tvrzení, že dlužníkovi vznikla podáním insolvečního návrhu škoda, když dlužník dále nespecifikuje konkrétnější skutečnosti vztahující se ke specifikaci vzniklé škody. Dlužník taktéž své tvrzení soudu nijak nedokládá, neboť pouhé předložení smlouvy o odstoupení od smlouvy na provedení zámečnických prací nelze považovat za relevantní k prokázání vzniku škody a její výše v částce 400.000 Kč.

Požadavkem na vydání předběžného opatření ze strany jeho navrhovatele je přesné vymezení skutkových okolností jednak z hlediska nezbytnosti vydání takového opatření, a dále z hlediska vymezení těch okolností, které odůvodňují nařízení předběžného opatření. V tomto případě návrh na předběžné opatření nedostatečně vymezuje skutkové okolnosti jeho vydání a ani je nedokládá. Insolvenční soud jej proto zamítnul.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu, písemně dvojmo.

V Ostravě dne 9.9.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Budín, v.r. Monika Olíková samosoudce