KSOS 36 INS 1787/2014-B
Číslo jednací: KSOS 36 INS 1787/2014-B 25

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka Petr anonymizovano , anonymizovano , IČO 60037164, Lešná 146, PSČ 756 41, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

t a k t o:

Soud p o v o l u j e Antonínovi anonymizovano , anonymizovano , bytem Hranická 570/23, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, nabýt majetek z majetkové podstaty dlužníka Petr anonymizovano , anonymizovano , zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužníka, a to :

-nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví ve výši 1/4 :

-pozemek parcela č. 144-trvalý travní porost o výměře 182 m -pozemek parcela č. 145-orná půda o výměře 2571 m -pozemek parcela č. 150-orná půda o výměře 5515 m -pozemek parcela č. 151-ostatní plocha o výměře 430 m

zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, katastrální území Babice u Kelče, obec Kelč, na LV č. 42

přičemž nemovitosti jsou rovněž zapsány v soupisu majetkové podstaty ze dne 24.9.2014,, v oddíle Zajištěný majetek nemovitý, pod položkou n1.

Odůvodnění:

Usnesením soudu ze dne 2.7.2014, č.j.-A 17 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka.

Podáním doručeným soudu dne 20.9.2016 navrhl bratr dlužníka-Antonín anonymizovano udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka. Uvedl, že má zájem odkoupit majetek sepsaný do majetkové podstaty, přičemž se jedná o nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví dlužníka ve výši 1/4. Za výše uvedený majetek nabídl částku 15.000,-Kč s tím, že uhradí daň z nabytých nemovitých věcí.

Insolvenční správce dlužníka zaslal dne 3.10.2016 soudu vyjádření, z něhož se podává, že s návrhem zájemce a nabízenou kupní cenou souhlasí. isir.justi ce.cz

pokračování

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

S ohledem na výše citované skutečnosti soud rozhodl jak ve výroku uvedeno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Ostrava 17. října 2016

JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v. r. samosoudkyně v zastoupení za samosoudce Mgr. Petra Budína Za správnost vyhotovení: Taťána Václavková