KSOS 36 INS 17756/2013-B29
Číslo jednací: KSOS 36 INS 17756/2013-B29

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem v insolvenční věci dlužníka: MONOS Morava s.r.o., IČ: 27832821, Mostní 904/26, 720 00 Ostrava-Hrabová, o insolvenčním návrhu dlužníka, spojené s návrhem na povolení reorganizace

takto:

Reorganizační plán dlužníka MONOS Morava s.r.o., IČ: 27832821, Mostní 904/26, 720 00 Ostrava-Hrabová ze dne 24.6.2013, ve znění zveřejněném v insolvenčním rejstříku ve věci sp. zn. KSOS 36 INS 17756/2013 jako příloha insolvenčního návrhu se schvaluje.

Odůvodnění :

Dne 27.2.2014 se konala schůze věřitelů, na které byl reorganizační plán projednán a bylo hlasováno o jeho přijetí. Věřitelé dlužníka byli plánu rozděleni do tří hlasujících a jedné nehlasující skupiny.

Dle jednotlivých skupin bylo hlasování ve výsledku následující: 1. Zajištěný věřitel hlasoval pro přijetí reorganizačního plánu. 2. nezajištění hlasující věřitelé hlasovali jednomyslně pro schválení reorganizačního plánu 3. věřitel MONOS Ostrava jako samostatná skupina hlasoval pro reorganizační plán

Z výše uvedených závěrů bylo zjištěno naplnění podmínek pro schválení reorganizace ve smyslu ust. § 347 odst. 1 IZ, když hlasující insolvenční věřitelé schválili reorganizační plán dlužníka.

Dle § 348 odst. 1 IZ insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

Insolvenční soud konstatoval splnění podmínek dle ust. § 348. Protože podmínky pro schválení reorganizačního plánu stanovené v ust. § 348 IZ jsou splněny, rozhodl insolvenční soud o schválení reorganizačního plánu.

Insolvenční soud konstatoval splnění podmínek dle ust. § 348. Protože podmínky pro schválení reorganizačního plánu stanovené v ust. § 348 IZ jsou splněny, rozhodl insolvenční soud o schválení reorganizačního plánu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího; odvolat se však mohou pouze věřitelé, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu.

V Ostravě dne 12.3.2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Budín,v.r. Monika Olíková samosoudce