KSOS 36 INS 17449/2015-A7
Číslo jednací: KSOS 36 INS 17449/2015-A7

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem v insolvenční věci dlužníka : GAMITEX GROUP a.s., IČO 27451011, Komerční 50/45, 712 00, Ostrava-Muglinov, o insolvenčním návrhu věřitelů : a) Blanka anonymizovano , anonymizovano , Na Konvářce 1733/4, 150 00, Praha 5-Smíchova b) Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , Na Neklance 1973/34, 150 00, Praha 5-Smíchov

takto:

Návrh insolvenčních navrhovatelů-věřitelů a) Blanka anonymizovano , anonymizovano , Na Konvářce 1733/4, 150 00, Praha 5-Smíchova, b) Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , Na Neklance 1973/34, 150 00, Praha 5-Smíchov, na vydání předběžného opatření, kterým by byl ustanoven předběžný správce, s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Dne 2.7.2015 obdržel soud od věřitelů insolvenční návrh spojený s návrhem na nařízení předběžného opatření.

Věřitel se insolvenčním návrhem domáhal, aby insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs. Součástí návrhu byl návrh na vydání předběžného opatření ustanovením předběžného správce, který zajistí majetek dlužníka.

Insolvenční soud se zabýval skutečnostmi tvrzenými věřiteli jako důvodu pro vydání předběžného opatření a jejich doložením. Z návrhu na vydání předběžného opatření vyplývá, že dlužníkem nepřihlásil za svým dlužníkem panem Karlem Mazance, ins. řízení KSCB 26 INS 543/2011 svoji pohledávku. Soud zjistil, že v uvedeném řízení uplynula lhůta k podání přihlášky v roce 2011, existence takovéto pohledávky dlužníka není navrhovateli nijak doložena.

Insolvenční soud po seznámení se s návrhem shledal absenci relevantních skutkových tvrzení pro vydání předběžného opatření. Nelze požadovat vydání předběžného opatření na základě nedoloženého tvrzení, že dlužník měl pohledávku, kterou si v roce 2011 nepřihlásil v insolvenčním řízení. Na tom nic nemění ani tvrzené skutečnosti ohledně častých změn v osobách statutárních orgánů dlužníka a existence trestního oznámení ve věci poškození navrhovatelů .

Požadavkem na vydání předběžného opatření ze strany věřitele je precizovat vymezení skutkových okolností jednak z hlediska nezbytnosti vydání takového opatření, a dále z hlediska vymezení těch okolností, které odůvodňují nařízení předběžného opatření. V tomto případě návrh na předběžné opatření nedostatečně vymezuje skutkové okolnosti jeho vydání a ani je nedokládá. Insolvenční soud jej proto zamítnul.

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenčnímu navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti němu může podat pouze insolvenční navrhovatel, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 9.7.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Budín,v.r. Monika Olíková samosoudce