KSOS 36 INS 15885/2015-B6
Číslo jednací: KSOS 36 INS 15885/2015-B6

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem v insolvenční věci dlužníka: Petra anonymizovano , anonymizovano , IČO: 73316661, Jičínská 157, 741 01 Nový Jičín-Loučka, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

t a k t o:

Soud p o vo l u j e Bc. Martinovi anonymizovano , r.č. 820630/4975, bytem Theinova 996/6, 196 00 Praha 9-Čakovice, nabýt majetek z majetkové podstaty dlužníka Petry anonymizovano , anonymizovano , zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužníka, a to :

-spoluvlastnický podíl 1/2 na nemovitostech-byt č.p. 906/1, podíl 8831/47132 na společných částech domu a pozemku parcela St.70-zastavěná plocha a nádvoří -spoluvlastnický podíl 12131/94264 na nemovitostech k stavbě č.p. 906 na pozemku parcela St. 70 o výměře 699 m-zastavěná plocha a nádvoří

zapsáno na LV č. 1067 a LV č. 4810 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín, pro katastrální území Nový Jičín-Dolní Předměstí a obec Nový Jičín

přičemž nemovitosti je rovněž zapsány v soupisu majetkové podstaty ze dne 5.10.2015, v oddíle Nemovitý majetek, pod položkou č. 1 a č. 3.

Odůvodnění:

Usnesením soudu ze dne 3.8.2015, č.j.-A 4 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka.

Podáním doručeným soudu dne 12.5.2016 navrhl bratr dlužníka-Bc. Martin Hudák udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka. Uvedl, že má zájem odkoupit majetek sepsaný do majetkové podstaty, přičemž se jedná o bytovou jednotku a spoluvlastnický podíl. Za výše uvedený majetek nabídl částku 95.000,-Kč. isir.justi ce.cz

pokračování

Insolvenční správce dlužníka zaslal dne 12.5.2016 soudu vyjádření, z něhož se podává, že s návrhem zájemce souhlasí. Jednou z příloh tohoto podání je pokyn zajištěného věřitele České správy sociálního zabezpečení a souhlas věřitele ESSOX s.r.o. s pokynem věřitele ČSSZ.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

S ohledem na výše citované skutečnosti soud rozhodl jak ve výroku uvedeno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Ostrava 25. května 2016

Mgr. Petr Budín, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Taťána Václavková