KSOS 36 INS 15424/2016-P3-6
č. j. KSOS 36 INS 15424/2016-P3-6

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem v insolvenční věci

dlužnice: Alena Oršulová, rodné číslo 625530/1657 bytem Česká 1200/3, 736 01 Havířov-Město

o přihlášce pohledávky věřitele č. 3 (P3): STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, IČO 00297488, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov

takto : Usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 36 INS 15424/2016-P3-5 ze dne 4. 1. 2018 o vzetí na vědomí částečného zpětvzetí přihlášené pohledávky se zrušuje.

Odůvodnění: Věřitel č. 3/P3 přihlásil podáním došlým soudu dne 21. 7. 2016 do insolvenčního řízení podmíněné pohledávky v celkové výši 26 000 Kč. Podáním došlým soudu dne 22. 6. 2017 vzal věřitel č. 3/P3 částečně zpět přihlášku pohledávky ve výši 24 610 Kč a sdělil splnění podmínky pro zařazení pohledávky do splátkového kalendáře a dále podáním ze dne 21. 9. 2017 vzal zcela zpět svou pohledávku. Usnesením ze dne 5. 10. 2017, č. j.-P3-4 vzal soud na vědomí zpětvzetí přihlášené pohledávky.

Poté bylo usnesením ze dne 4. 1. 2018, č. j.-P3-5 vzato opětovně na vědomí částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky, o kterém již bylo rozhodnuto usnesením na č.l. P3-4, kde byla rovněž věřiteli ukončena účast.

S ohledem na shora uvedené soud usnesení ze dne 4. 1. 2018, č. j.- P3-5 dle ust. § 95 IZ zrušil. Věřitel č. 3 má v uvedeném insolvenčním řízení ukončeno u účast, jak již bylo pravomocně rozhodnuto. Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ) a to k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Ostrava 29. ledna 2018

Mgr. Petr Budín, v. r. samosoudce Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Kostková isir.justi ce.cz