KSOS 36 INS 14609/2013-B-106
č. j. KSOS 36 INS 14609/2013-B-106

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl asistentkou soudce Mgr. Pavlou Kubíčkovou v insolvenční věci

dlužníka: Vít Souček, rodné číslo 651120/1422 bytem Lidická 607, 749 01 Vítkov

o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto: I. Soud povoluje panu Ladislavu anonymizovano , anonymizovano , bytem Lidická 607, 749 01 Vítkov, a panu Radku anonymizovano , nar. 15. 8. 1995, bytem Lidická 607, 749 01 Vítkov, nabýt majetek z majetkové podstaty dlužníka, zapsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 2. 10. 2013 v oddíle B) Nemovitosti, a to: -pozemek parc. č. 2162/1, zastavěná plocha a nádvoří, -pozemek parc. č. 2162/2, zastavěná plocha a nádvoří, -pozemek parc. č. 2163, zahrada, -stavba č.p. 607, rodinný dům, stojící na pozemku parc. č. 2162/1, -stavba bez č.p., garáž, stojící na pozemku parc. č. 2162/2, to vše zapsáno na LV č. 2203 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, obec Vítkov, katastrální území Vítkov.

II. Insolvenční správce je při zpeněžování výše uvedených nemovitostí povinen postupovat v souladu s pokynem zajištěného věřitele.

Odůvodnění: Podáním doručeným soudu dne 7. 3. 2018 požádali pan Ladislav Souček a pan Radek Souček o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty pro nemovité věci specifikované ve výroku tohoto usnesení (dále jen ,,nemovitosti ), které byly na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva ze dne 7. 9. 2010 převedeny na společnost ORFINA consulting a.s., IČO 28628012, se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava. Žadatelé v podání ze dne 13. 2. 2018 uvedli, že mají zájem o koupi nemovitostí za kupní cenu ve výši 1 400 000 Kč, což je částka, která mírně převyšuje tržní cenu nemovitostí. Svou žádost odůvodnili tím, že jsou syny dlužníka a rodinný dům, který je součástí nemovitostí, obývají se svými rodiči. Předmětné nemovitosti jsou předmětem zajištění pohledávky věřitele č. 12 ORFINA consulting a.s. Podle ustanovení § 295 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,IZ ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve isir.justi ce.cz lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Z ust. § 293 odst. 1 IZ plyne, že jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti. Na základě žadateli uvedených okolností soud dospěl k závěru, že v tomto případě lze výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty povolit a uděluje souhlas i za věřitelský orgán, jehož funkci v tomto řízení vykonává soud.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Osobou oprávněnou k podání odvolání jsou pouze žadatelé.

Ostrava 22. března 2018

Mgr. Pavla Kubíčková, v. r. asistentka soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Kostková