KSOS 36 INS 12353/2010-P1-12
Jednací číslo: KSOS 36 INS 12353/2010-P1-12

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , F.S. Tůmy 1235, 735 14 Orlová -Lutyně, o přihlášce věřitele č.1: Goldbrook Investments Limited, reg. č. 4107904, Cornhil 45/47 London, zastoupen: Mgr. Běhounek Martin, Přívozní 1054/2, 170 00 Praha

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.01.2011 o odmítnutí přihlášky věřitele č.1: Goldbrook Investments Limited, reg. č. 4107904, Cornhil 45/47 London, a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení, se zrušuje.

II. Insolvenčnímu správci se ukládá provést přezkum přihlášené pohledávky ve znění jejího doplnění věřitele uvedeného ve výroku I.

Odůvodnění:

Podáním došlým soudu 8.11.2010 se věřitel č. 1 domáhal zjištění své pohledávky a to její přihláškou.

Insolvenční správce vyzval věřitele výzvou ze dne 2.12.2010, aby odstranil vady přihlášky spočívající v absenci popisu skutkového důvodu pohledávky.

Krajský soud v Ostravě rozhodl svým usnesením vydaným asistentem soudce ze dne 17.01.2011 o odmítnutí jeho přihlášky a o ukončení účasti věřitele z důvodu neodstranění vad přihlášky dle ust. § 188 odst. 2 IZ a § 185 IZ.

Proti rozhodnutí insolvenčního soudu podal věřitel včas odvolání.

Odvolací soud poukázal ve svém stanovisku bez věcného vyřízení věci na chybné adresování výzvy k odstranění vad, která nebyla doručena právnímu zástupci věřitele č.1. V mezidobí pak došlo k podání věřitele založenému do spisu prostřednictvím správce, který vadu vytýkanou mu správcem odstranil.

Protože k rozhodnutí insolvenčního soudu ze dne 17.01.2011 došlo rozhodnutím asistenta soudce bez správného vyhodnocení dopadu výzvy k odstranění vad ve smyslu jejího řádného doručení, rozhodl insolvenční soud o důvodnosti podaného odvolání a dle ust. § 9 odst. 2 zákona 121/2008 Sb. aplikovaného na rozhodování asistenta soudce odvolání v plném rozsahu vyhověl bez toho, aby se dále zabýval jednotlivými důvody uváděnými v odvolání samém. Insolvenční soud však musí doplnit, že pokud by přihláška byla podána věřitelem řádně, výše popsaný problém by nevznikl. -2-Spisová značka :-pokračování

Vzhledem k závěrům výroku I usnesení pak soud očekává předložení dopracovaného přezkumného listu insolvenčním správcem, načež dojde k nařízení zvláštního přezkumného jednání přezkumu pohledávky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 22.04.2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Budín, v.r. Iveta Kukiová samosoudce