KSOS 36 INS 11432/2014-B35
Číslo jednací: KSOS 36 INS 11432/2014-B35

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem v insolvenční věci dlužníka: JIP-ENERGO Větřní, a. s., IČ: 28110617, Komenského 696/35, 750 02 Přerov, Přerov I-Město, o schválení reorganizace

takto:

Reorganizační plán dlužníka JIP-ENERGO Větřní, a. s., IČ: 28110617, Komenského 696/35, 750 02 Přerov, Přerov I-Město ve znění ze dne 7.5.2015 zveřejněném v insolvenčním rejstříku ve věci sp. zn.jako dokument B-28 s e s c h v a l u j e.

Odůvodnění :

Dlužník předložil insolvenčnímu soudu jako součást insolvenčního podání-insolvenční návrh spolu s reorganizačním plánem, tento byl následně aktualizován na základě výsledků řízení pod čd. B 28. Jiný reorganizační plán v řízení předložen nebyl.

Dne 27.5.2015 se konala schůze věřitelů, na které byl reorganizační plán projednán a bylo hlasováno o jeho přijetí. Věřitelé dlužníka byli dle plánu rozděleni do hlasujících skupin. Hlasováním všech skupin věřitelů oprávněných hlasovat byl reorganizační plán schválen.

Z výše uvedených závěrů bylo zjištěno naplnění podmínek pro schválení reorganizace ve smyslu ust. § 347 odst. 1 IZ, když hlasující insolvenční věřitelé schválili reorganizační plán dlužníka.

Dle § 348 odst. 1 IZ insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak. Insolvenční soud konstatoval splnění podmínek dle ust. § 348. Protože podmínky pro schválení reorganizačního plánu stanovené v ust. § 348 IZ jsou splněny, rozhodl insolvenční soud o schválení reorganizačního plánu.

Insolvenční soud konstatoval splnění podmínek dle ust. § 348. Protože podmínky pro schválení reorganizačního plánu stanovené v ust. § 348 IZ jsou splněny, rozhodl insolvenční soud o schválení reorganizačního plánu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Odvolat by se mohli pouze věřitelé, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu, takovíto věřitelé však nejsou.

V Ostravě dne 6.8.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Budín, v.r. Monika Olíková samosoudce