KSOS 36 INS 10348/2010
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 36 INS 10348/2010 Krajskému soudu v Ostravě Ze dne: Naše spis.zn.: 1 VSOL 910/2013-B-84 Havlíčkovo nábř. č. 34 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 728 81 Ostrava 1 telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 26. listopadu 2013

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu Vrchního soudu v Olomouci vracíme spis Vaší sp. zn., pod kterou probíhá insolvenční řízení ve věci dlužníka A.I.V. VELMAN, s.r.o., se sídlem Bohumín, 9. května 155, PSČ 735 81, IČ: 25869922, bez věcného vyřízení k úkonům dle ustanovení § 210 odst. 2 o.s.ř. /§ 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů/, neboť byl odvolacímu soudu předložen předčasně a o odvolání věřitele Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.9.2013, č.j. KSOS 36 INS 10348/2010-B-76, nelze dosud rozhodnout.

Napadené usnesení nebylo dosud řádně doručeno. Dle ustanovení § 307 odst. 1 IZ je třeba rozvrhové usnesení doručit mimo jiné věřitelům, jejichž pohledávek se týká, nikoliv jen členům věřitelského výboru, jak neprávně učinil soud prvního stupně. Je proto nutné, aby soud prvního stupně napadené usnesení řádně doručil všem věřitelům, jejichž pohledávek se týká.

Soud prvního stupně předložil spis s odvoláním věřitele Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., k rozhodnutí o odvolání proti výše citovanému usnesení, aniž by odvolateli vyměřil soudní poplatek za podané odvolání. Odvoláním napadené usnesení je přitom rozhodnutím ve věci samé (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci sp. zn. KSBR 27 INS 3089/2009, 29 NSČR 30/2010-B, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR pod č. 96/2011) a odvolání proti němu podal věřitel, který není od soudního poplatku osvobozen. Je proto třeba, aby soud prvního stupně vyzval odvolatele k zaplacení soudního poplatku za podané odvolání.

Jakmile bude napadené rozhodnutí řádně doručeno a zaplacen soudní poplatek za podané odvolání, lze spis opakovaně předložit odvolacímu soudu, a to s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu