KSOS 34 INS 8144/2010
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSOS 34 INS 8144/2010 34 ICm 234/2011 29 ICdo 1/2016-154

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr. Filipa Cileka a soudc JUDr. Zde ka Krmá e a Mgr. Milana Poláška v právní vČci žalobce Ing. Ivana Návraty, se sídlem v OstravČ, Poštovní 39/2, PSý 702 00, jako insolvenního správce dlužnice FORECAST INT. s. r. o., zastoupeného Mgr. René Gemmelem, advokátem, se sídlem v OstravČ, Poštovní 39/2, PSý 702 00, proti žalované Ing. ZuzanČ Tkaíkové, narozené 30. prosince 1960, bytem v Ludge ovicích, Lipová 918/26, PSý 747 14, zastoupené Mgr. Miroslavem Burgetem, advokátem, se sídlem v ProstČjovČ, Aloise Krále 2640/10, PSý 796 01, o urení neúinnosti právního úkonu a o zaplacení 163.860 K, vedené u Krajského soudu v OstravČ pod sp. zn. 34 ICm 234/2011, jako incidenní spor v insolvenní vČci dlužnice FORECAST INT. s. r. o., se sídlem v OstravČ-Mariánských Horách, Výstavní 2224/8, PSý 709 00, identifikaní íslo osoby 25862596, vedené u Krajského soudu v OstravČ pod sp. zn., o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. srpna 2015, . j. 34 ICm 234/2011, 11 VSOL 45/2015-123 (), takto:

Dovolání se odmítá.

Od vodnČní:

Krajský soud v OstravČ rozsudkem ze dne 25. listopadu 2014, . j. 34 ICm 234/2011-95, uril, že dodatek . 1 k pracovní smlouvČ ze dne 5. ledna 2004 uzav ený mezi dlužnicí a žalovanou dne 25. zá í 2009 (dále též jen dodatek ) je v i vČ itel m pro úely insolvenního ízení neúinným právním úkonem (výrok I.), uložil žalované zaplatit žalobci 163.860 K (výrok II.) a rozhodl o nákladech ízení (výrok III.) a o poplatkové povinnosti žalované (výrok IV.). K odvolání žalované Vrchní soud v Olomouci v záhlaví oznaeným usnesením zrušil rozsudek soudu prvního stupnČ a vČc mu vrátil k dalšímu ízení. Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále též jen o. s. . ). Uinil tak proto, že dovolání nesmČ uje proti žádnému z usnesení vypotených v § 238a o. s. . a není p ípustné ani podle § 237 o. s. . Namítá-li dovolatel, že odvolací soud chybnČ považuje vyplacení penČžních prost edk na základČ dodatku k pracovní smlouvČ za samostatný právní úkon a oddČluje isir.justi ce.cz tuto výplatu od sjednání dodatku , p ehlíží, že Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 27. února 2014, sp. zn. 29 Cdo 677/2011, uve ejnČném pod íslem 60/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, formuloval a od vodnil závČr, podle nČhož projev v le, jímž dlužník plní dluh (penČžitý závazek) svému vČ iteli, je právním úkonem ve smyslu § 34 zákona . 40/1964 Sb., obanského zákoníku, jelikož jde o projev v le smČ ující k zániku povinnosti splnit dluh (závazek). Takovému úkonu je tudíž možné odporovat žalobou podle § 235 odst. 2 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenní zákon) [k uvedenému závČru se Nejvyšší soud opakovanČ p ihlásil, srov. rozsudek ze dne 31. b ezna 2014, sen. zn. 29 ICdo 6/2012, uve ejnČný pod íslem 65/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a rozsudek ze dne 30. ervence 2014, sen. zn. 29 ICdo 22/2012, jenž je ve ejnosti dostupný-stejnČ jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu p ijatá po 1. lednu 2001-na jeho webových stránkách]. ZávČr odvolacího soudu, podle nČhož je v projednávané vČci nutné posuzovat neúinnost dodatku (jeho uzav ení) a neúinnost výplat penČžních prost edk (za úelem uspokojení mzdových nárok žalované sjednaných v dodatku) uskutenČných v jiném asovém období coby odlišných právních úkon samostatnČ, je plnČ v souladu s citovanou judikaturou. Taktéž p i formulaci názoru, podle nČhož skutenost, že t etí osoba je osobou blízkou jednateli i spoleníku spolenosti s ruením omezeným, sama o sobČ nezakládá vztah osob blízkých mezi touto t etí osobou a spoleností, jehož prost ednictvím vytkl soudu prvního stupnČ nedostatené od vodnČní závČru, že žalovaná byla osobou blízkou dlužnici (jako kriteria pro aplikaci § 241 a § 242 insolvenního zákona), odvolací soud vyšel z ustálené judikatury Nejvyššího soudu [k tomu viz zejména rozsudek ze dne 26. listopadu 2013, sp. zn. 29 Cdo 1212/2012, v nČmž Nejvyšší soud uzav el, že ze skutenosti, že spolenost s ruením omezeným je osobou blízkou své jednatelce, bez dalšího neplyne, že tato spolenost je (souasnČ) osobou blízkou manželovi jednatelky; srov. také judikaturu citovanou v uvedeném rozhodnutí]. Zpochyb uje-li dovolatel názor odvolacího soudu (jenž je samostatným d vodem pro zrušení rozsudku soudu prvního stupnČ), podle nČhož se soud prvního stupnČ v bec nezabýval skutenostmi podstatnými pro závČr, že je dodatek neúinným právním úkonem, totiž zda dlužnice mohla daným úkonem zvýhodnit žalovanou i jím mohla zkrátit vČ itele, resp. zda byla dlužnice v dobČ jeho uskutenČní v úpadku, iní tak ve zcela obecné rovinČ (v rámci vymezení p edpoklad p ípustnosti svého dovolání), aniž by ve vztahu k této námitce uplatnil konkrétní dovolací argumentaci; takže ohlednČ ní neotevírá žádnou otázku procesního nebo hmotného práva (§ 237 o. s. .). K tomu lze dodat, že nutnost posouzení p edpoklad neúinnosti právního úkonu napadeného odp rí žalobou ve smyslu § 235 odst. 2 insolvenního zákona plyne p ímo z § 235 a násl. insolvenního zákona; z od vodnČní zrušeného rozhodnutí pak vskutku není z ejmé, zda a jak se soud prvního stupnČ p edpoklady neúinnosti zabýval. O náhradČ náklad dovolacího ízení rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se ízení koní (viz § 151 o. s. . a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. ervence 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uve ejnČné pod íslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). S p ihlédnutím k dobČ vydání napadeného rozhodnutí byl pro dovolací ízení rozhodný obanský soudní ád ve znČní úinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu 34 ICm 234/2011 29 ICdo 1/2016 ze dne 29. kvČtna 2014, sen. zn. 29 ICdo 33/2014, uve ejnČné pod íslem 92/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Toto rozhodnutí se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; úastník m incidenního sporu se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prost edek p ípustný.

V BrnČ dne 27. dubna 2016

JUDr. Filip C i l e e k, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS. V zastoupení: Monika Je ábková