KSOS 34 INS 7382/2010-A22
Jednací číslo: KSOS 34 INS 7382/2010-A22

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem insolvenční věci dlužníka: KST ROBOT MOKRÉ LAZCE spol. s r.o., IČ 26830221, Hrnčířská 274/16, 746 01 Opava, o insolvenčním návrhu, o odvolání dlužníka proti usnesení o zastavení řízení

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě j.č. 34 INS 7382/2010-A18 ze dne 9.3.2011 o zastavení řízení se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě j.č. 34 INS 7382/2010-A18 ze dne 9.3.2011 rozhodla asistentka soudce Mgr. Zuzana Žatková o zastavení řízení z důvodu nezaplacení zálohy určené ve výši 30.000,--Kč na náklady insolvenčního řízení dlužníkem, a to s odkazem na ust. § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, insolvenčního zákona (také jen InsZ ).

Dlužník podal proti uvedenému usnesení včas odvolání (dne 4.4.2011, událost A20), když uvedl, že nesouhlasí s předmětným rozhodnutím o odmítnutí insolvenčního návrhu. Odvolatel uvedl, že uhradil zálohu na účet soudu dne 29.3.2011.

Podle ust. § 9 odst. 1 zák.č.189/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o vyšších soudních úřednících proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním .

Podle ust. § 36a odst. 4 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších (také jen zákon o soudech a soudcích) asistent soudce vykonává jednotlivé úkony soudního řízení z pověření soudce, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo rozvrh práce . rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků .

Krajský soud přezkoumal k podanému odvolání uvedené rozhodnutí dle ust. § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících aplikovaně k ust. § 36a zákona o soudech a soudcích ve vztahu ke spisovému materiálu a dospěl k závěru, že je možno dané usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.3.2011 zrušit.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení podat odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ostravě dne 06.04.2011

Za správnost vyhotovení: Mgr., Ing. Ladislav Olšar, v.r. Gabriela Franclová samosoudce