KSOS 34 INS 6548/2015-P5
Číslo jednací: KSOS 34 INS 6548/2015-P5/5

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl soudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužníka: WIPLAST spol. s r.o., IČ: 62362488, Červený Dvůr 916/5, 794 01 Krnov-Pod Cvilínem, o odvolání věřitele č. 5 Polar consulting, s.r.o., a.s. ze dne 11.5.2016 proti usnesení soudu j.č. KSOS 34 INS 6548/2015-P5/3 ze dne 3.5.2016

takto:

Soud zrušuje usnesení soudu j.č. 34 INS 6548/2015-P5/3 ze dne 3.5.2016 vydané vyšší soudní úřednicí Ing. Zdeňkou Machovou.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozhodl označeným usnesením j.č.-P5/3 ze dne 3.5.2016 vyšší soudní úřednicí Ing. Zdeňkou Machovou v insolvenční věci dlužníka WIPLAST spol. s r.o. tak, že: I. Soud odmítá přihlášku evidovanou pod č. P5, v. č. 5: Polar Consulting, s.r.o. IČ 27626164, U Kamýku 284/11, Praha 12, 142 00, IČ 27626164., II. Právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele v insolvenčním řízení, a to do výše 2.924.849,47 Kč.

Proti citovanému usnesení ze dne 3.5.2016 podal dne 11.5.2016 věřitel č. 5, přihláška P5 Polar consulting, s.r.o., a.s. včas odvolání. Věřitel uvedl, že nesouhlasí s předmětným rozhodnutím, kdy důvodem pro vydání rozhodnutí bylo, že věřitel-dle závěru soudu sdělenému v napadeném usnesení, nepodal v určené lhůtě žalobu na určení pohledávky P5 věřitele u přezkumného jednání dlužníka WIPLAST spol. s r.o. konaného dne 21.7.2015.

Podle ust. § 9 odst. 1 zák.č.189/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o vyšších soudních úřednících proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním . 1 zákona o vyšších soudních úřednících ve vztahu ke spisovému materiálu a dospěl k závěru, že je nutno dané usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.5.2016 zrušit. Soud z evidence incidenčních sporů zjistil, že věřitel řádně v určené lhůtě dne 18.8.2015 podal žalobu na určení popřené pohledávky P5, jež je soudem vedena pod sp. zn. 34 ICm 3248/2015.

Z výše uváděných důvodů soud rozhodl o zrušení usnesení ze dne 18.1.2016. Po nabytí právní moci tohoto usnesení soud bude pokračovat v insolvenčním řízení cestou zjištění podmínek úpadku dlužníka a vydání souvisejících procesních rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 13.05.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar, v.r. Pavla Geduldíková samosoudce