KSOS 34 INS 6537/2014-P321
Číslo jednací: KSOS 34 INS 6537/2014-P321/6

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl soudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužníka: VOKD, a.s., IČ: 47675853, Nákladní 3179/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, o odvolání věřitele č. 317 SAPELI, a.s. ze dne 20.1.2016 proti usnesení soudu j.č. KSOS 34 INS 6537/2014-P321/4 ze dne 18.1.2016

takto:

Soud zrušuje usnesení soudu j.č. KSOS 34 INS 6537/2014-P321/4 ze dne 18.1.2016 vydané vyšší soudní úřednicí Ing. Zdeňkou Machovou.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozhodl označeným usnesením j.č. 34 INS 6537/2014-P321-4 ze dne 18.1.2016 vyšší soudní úřednicí Ing. Zdeňkou Machovou v insolvenční věci dlužníka VOKD a.s. tak, že Soud ..

Proti citovanému usnesení ze dne 18.1.2016 podal dne 20.1.2016 věřitel č. 317, přihláška P 321 SAPELI, a.s. včas odvolání. Věřitel uvedl, že nesouhlasí s předmětným rozhodnutím, kdy důvodem pro vydání rozhodnutí byl nedostatek procesní plné moci věřitele k jednání ve věci přihlášky P 321. Věřitel doplnil, že procesní plná moc k zastupování věřitele ve věci přihlášky P 321 byla přiložena ke spisu ode dne 5.9.2014.

Podle ust. § 9 odst. 1 zák.č.189/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o vyšších soudních úřednících proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním .

Krajský soud přezkoumal k podanému odvolání uvedené rozhodnutí dle ust. § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících ve vztahu ke spisovému materiálu a dospěl k závěru, že je nutno dané usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.1.2016 zrušit. Soud ze věci přihlášky pohledávky P321.

Z výše uváděných důvodů soud rozhodl o zrušení usnesení ze dne 18.1.2016. Po nabytí právní moci tohoto usnesení soud bude pokračovat v insolvenčním řízení cestou zjištění podmínek úpadku dlužníka a vydání souvisejících procesních rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. zákona).

V Ostravě dne 25.01.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar, v.r. Pavla Geduldíková samosoudce