KSOS 34 INS 556/2008
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 34 INS 556/2008 Ze dne: Krajský soud v Ostravě Naše spis.zn.: 2 VSOL 865/2013-A-121 Havlíčkovo nábř. 34 Vyřizuje: Olga Chlebková 728 81 OSTRAVA telefon: 585532411 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 6. 11. 2013

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu vracíme bez věcného vyřízení Váš spis sp.zn. KSOS 34 INS 556/2008, pod kterou probíhá řízení ve věci dlužníka Petra Vaculy o insolvenčním návrhu věřitelů, neboť před předložením věci odvolacímu soudu je nutno, aby se soud prvního stupně zabýval zaplacením soudního poplatku z odvolání.

Spis byl předložen Vrchnímu soudu v Olomouci jako soudu odvolacímu dne 23.9.2013 k rozhodnutí o odvolání věřitelů z 19. a 20. 4. 2012 proti usnesení ze dne 5.4.2012, kterým byl návrh na rozhodnutí o úpadku dlužníka zamítnut a bylo rozhodnuto o nákladech řízení.

Z obsahu spisu nevyplývá, že by odvolatelé zaplatili soudní poplatek z odvolání (poplatková povinnost jim vznikla podáním odvolání dle § 4 odst. 1, písm. b/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v rozhodném znění-viz přechodná ustanovení k zákonu č. 404/2012 Sb., kterým byl s účinností od 1.1.2013 změněn zákon o soudních poplatcích), ani že by soud prvního stupně věřitele k zaplacení soudního poplatku z odvolání vyzval. Z předkládací zprávy nevyplývá, že by se soud prvního stupně vůbec otázkou soudního poplatku z odvolání zabýval. Proto není namístě postup odvolacího soudu podle § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích v rozhodném znění. Ve smyslu ustanovení § 210 občanského soudního řádu tedy soud prvního stupně předložil věc odvolacímu soudu předčasně.

Proto je třeba, aby soud prvního stupně, pokud to shledá důvodným, odvolatele vyzval k zaplacení soudního poplatku z odvolání dle rozhodného znění zákona o soudních poplatcích. Pokud odvolatelé ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatí, pak dle § 9 odst. 1 rozhodného znění zákona o soudních poplatcích odvolací řízení zastaví. Teprve po zaplacení soudního poplatku předloží věc znovu odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou. Neshledá-li výzvu k zaplacení soudního poplatku z odvolání důvodnou, vyjádří své stanovisko v nové předkládací zprávě, kterou věc znovu odvolacímu soudu předloží.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Olga Chlebková předsedkyně senátu