KSOS 34 INS 550/2010-B79
Číslo jednací: KSOS 34 INS 550/2010-B79

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v konkursu dlužníka: INZET PLUS TRŠICE s.r.o., IČ 25852582, 783 57 Tršice 53, o udělení výjimky dle ust. § 295 odst. 3 IZ

takto:

Lumíru Závodníkovi, bytem Tršice 329, 783 57, bývalému společníku a jednateli dlužníka INZET PLUS Tršice, s.r.o. se uděluje souhlas (dle ust. § 295 odst. 3 IZ) s nabytím majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to:

-Pozemek p.č. 1016/1 o výměře 5529 m2-orná půda zapsané na LV č. 992, pro k.ú. Tršice, obec Tršice, okres Olomouc, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc,

-formou prodeje mimo dražbu za cenu ve výši 1.121.000 Kč,

-dle žádosti ze dne 18.10.2013 (B78), současně ke Stanovisku správce a zajištěného věřitele k prodeji pozemků a PD z MP ze dne 17.10.2013 B77 a Znaleckému posudku č. 38/2013 Ing. Františka Háse.

Poučení: Proti tomuto usnesení nelze podat odvolání.

V Ostravě dne 29.10.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar, v.r. Pavla Geduldíková samosoudce