KSOS 34 INS 5048/2014-B-23
č. j. KSOS 34 INS 5048/2014-B-23

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužníků-manželů: Vlastislav Harenčák, rodné číslo 630424/1603 793 44 Horní Město-Dobřečov 108 Jaroslava Harenčáková, rodné číslo 675312/1749 793 44 Horní Město-Dobřečov 108 o odvolání věřitele

takto: Usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 34 INS 5048/2014-B-21 ze dne 18. ledna 2018 se mění tak, že: I. Soud uděluje insolvenční správkyni společnosti AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČO 28490738, se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha, souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení ve výši 169 309 Kč zajištěné věřitelce č. 7 (P10) společnosti PROMET REAL s.r.o., IČO 27830411, se sídlem 28. října 3138/41, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava. Insolvenční správkyni se ukládá vyplatit tuto částku zajištěné věřitelce do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení. II. Insolvenční správkyni se ukládá podat soudu písemnou zprávu o provedeném vydání výtěžku zajištěné věřitelce do 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení. III. Insolvenční správkyni společnosti AS ZIZLAVSKY v.o.s. se povoluje záloha na odměnu ve výši 20 691 Kč.

Odůvodnění: Podáním doručeným soudu dne 4. ledna 2018 požádala insolvenční správkyně o souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěné věřitelce č. 7 (P10) společnosti PROMET REAL s.r.o. Usnesením č. j.-B-21 ze dne 18. ledna 2018 byl prostřednictvím asistentky soudce insolvenční správkyni udělen souhlas s vydáním výtěžku ve výši 140 297,03 Kč zajištěné věřitelce č. 7 (P10) a byla povolena záloha insolvenční správkyně ve výši 15 278,34 Kč. Proti tomuto usnesení podala věřitelka č. 7 odvolání s tím, že soud sice správně uvedl, že pohledávka věřitelky č. 7 (P10) společnosti PROMET REAL s.r.o., byla na přezkumném jednání zjištěna ve výši 140 297,03 Kč jako zajištěná zástavním právem k pozemkům p. č. st. 171 o výměře 90 m2 (zastavená plocha a nádvoří), p. č. 998/3 o výměře 2 284 m2 (trvalý travní porost) a p. č. 998/5 o výměře 2 816 m2 (trvalý travní porost). Vše zapsáno na LV 98, katastrální území 643530 Dobrečov, obec Horní město, vedeno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál. Nicméně zajištěná věřitelka přihlásila do řízení zajištěné pohledávky v celkové výši 390 063,42 Kč, přičemž ohledně popřených pohledávek byl u Krajského soudu veden incidenční spor pod sp. zn. 34 ICm 3512/2014. V tomto sporu došlo během prvního jednání ke zpětvzetí popěrného úkonu insolvenční správkyně v rozsahu 35 000 Kč u dílčí pohledávky č. 1 a v rozsahu 118 684,50 Kč u dílčí pohledávky č. 2. Zajištěný věřitel vzal poté svou žalobu zpět. K těmto skutečnostem však nebylo přihlédnuto. isir.justi ce.cz

Dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon o vyšších soudních úřednících), lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Dle ust. § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o soudech a soudcích ), v platném znění, je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků. S ohledem na výše uvedené soud znovu přezkoumal všechny skutečnosti a na základě přílohy podané k odvolání věřitele, dle které bere insolvenční správkyně svůj popěrný úkon zpět ve výše uvedeném rozsahu, a která nebyla v době schvalování vydání výtěžku soudu známa, neboť nebyla zveřejněna v insolvenčním rejstříku, a dospěl k závěru, že odvolání věřitelky je zcela oprávněné. Pohledávka zajištěné věřitelky č. 7 byla tedy zjištěna ve výši 293 981,53 Kč jako zajištěná zástavním právem k pozemkům p. č. st. 171 o výměře 90 m2 (zastavená plocha a nádvoří), p. č. 998/3 o výměře 2 284 m2 (trvalý travní porost) a p. č. 998/5 o výměře 2 816 m2 (trvalý travní porost). Vše zapsáno na LV 98, katastrální území 643530 Dobrečov, obec Horní město, vedeno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál. Podle ust. § 298 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ) zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna. Podle § 298 odst. 2 IZ výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce, vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli. Podle ustanovení § 298 odst. 4 IZ náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu. Podle § 1 odst. 2 vyhl. č. 313/2007 Sb. ve znění účinném k dnešnímu dni, odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele činí 9 % z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli. Zajištěný majetek specifikovaný v návrhu insolvenční správkyně ze dne 4. ledna 2018 byl zpeněžen za částku 200 000 Kč. Náklady spojené se zpeněžením a správou předmětu zajištění vznikly ve výši 10 000 Kč. Na odměnu insolvenční správkyně připadá v souladu s citovaným ust. § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb. po odečtení nákladů spojených se zpeněžením a správou částka 20 691 Kč vč. DPH. Po odečtení odměny správce a nákladů spojených se zpeněžením a správou předmětu zajištění (200 000 Kč-20 691 Kč-10 000 Kč) tak zůstane pro účely uspokojení zajištěné věřitelky č. 7 částka ve výši 169 309 Kč. Insolvenční správkyně je plátkyní DPH. S ohledem na vydání výtěžku zpeněžení a s ohledem na skutečnost, že odměnu a výdaje insolvenční správkyně lze uspokojit kdykoliv po rozhodnutí o úpadku, neboť jde o pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168 odst. 2 písm. a), § 168 odst. 3 IZ) a konečně s přihlédnutím

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Zarówna. k dosavadnímu nároku na odměnu správkyně dle § 1 odst. 2 a § 3 písm. c) vyhl. č. 313/2007 Sb., rozhodl soud o poskytnutí zálohy v souladu s ust. § 38 odst. 4 IZ, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí, a to ve výši části odměny insolvenční správkyně, připadající jí z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěnou věřitelku. Proto soud změnil rozhodnutí asistentky soudce dle ustanovení § 9 odst. 1 věty druhé zákona o vyšších soudních úřednících přiměřeně užitého dle ust. § 36a odst. 5 zákona o soudech a soudcích tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Dle § 298 odst. 7 IZ rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání.

Ostrava 8. března 2018

Mgr. Ing. Ladislav Olšar v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Zarówna.