KSOS 34 INS 35217/2014-B7
Číslo jednací: KSOS 34 INS 35217/2014-B7

USNESE NÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužníka: Jarmila Chytřinská, rč. 536025/046, 742 45 Fulnek-Stachovice 42, o udělení souhlasu s nabytím majetku dle ust. § 295 IZ

takto:

Soud uděluje manželům Zuzaně a Václavu Juchelkovým, bytem Podroužkova 1677/2, Ostrava, dceři a zeti dlužníka jako osobě blízké dlužníkovi výjimku ze zákazu nabývání majetku dle ust. § 295 odst. 3 IZ, a to prodej a koupě majetku sepsaného v majetkové podstatě dlužníka dle specifikace a podmínek v Návrhu na povolení výjimky doručeném soudu dne 18.8.2015-událost spisu B 6.

Od ůvo d ně n í:

Návrhem podaným dne 18.8.2015 (B6) podaným insolvenčním správcem Mgr. Romanem Krakovkou požádal tento o udělení výjimky s nabytím majetku dlužníka Jarmily Chytřinské dle ust. § 295 odst. 3 IZ, kdy současně požádal soud působící ve funkci věřitelského výboru o udělení souhlasu s tímto postupem.

Soud v pozici věřitelského výboru (dle ust. § 66 IZ) udělil souhlas s nabytím majetku dlužníka-dle specifikace v návrhu podaném u soudu dne 8.7.2015 a soupisu majetkové podstaty dlužníka dle ust. § 295 odst. 3 IZ, kdy neshledal důvody vedoucí k zamítnutí tohoto návrhu a současně posoudil navržený postup jako ekonomicky a procesně výhodný.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 21.08.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar, v.r. Pavla Geduldíková samosoudce