KSOS 34 INS 32504/2014-B-34
Číslo jednací: KSOS 34 INS 32504/2014-B-34

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužníka : DRYHOUSES s.r.o., IČ: 27854922, U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh, o udělení souhlasu s nabytím majetku dle ust. § 295 IZ, o udělení souhlasu s prodejem

takto:

I. Soud uděluje Andrei Fedákové, dceři jednatele dlužníka jako osobě blízké dlužníkovi výjimku ze zákazu nabývání majetku dle ust. § 295 odst. 3 IZ, a to prodej a koupě majetku označeného v Žádosti o vydání souhlasu insolvenčního soudu s prodejem mimo dražbu ze dne 1.9.2016, událost spisu B33.

II. Soud uděluje souhlas dle § 289 IZ insolvenčnímu správci Ing. Soni Krčové s prodejem sepsaného v majetkové podstatě dlužníka dle specifikace a podmínek v Žádosti o vydání souhlasu insolvenčního soudu s prodejem mimo dražbu ze dne 1.9.2016, událost spisu B31, a to k návrhu nabídce k odkupu movitého majetku ze dne 28.8.2016 (příloha žádosti ze dne 1.9.2016, B31).

Poučení : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 9.9.2016

za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar,v.r. Romana Lauberová samosoudce isir.justi ce.cz