KSOS 34 INS 31823/2015-A8
Číslo jednací: KSOS 34 INS 31823/2015-A8

USNESE NÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl soudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužníka: Straka anonymizovano , anonymizovano , Horní 791/3, 700 30 Ostrava, o odvolání dlužníka

takto:

Soud zrušuje usnesení soudu j.č. 34 INS 31823/2015-A5 ze dne 11.1.2016 vydané asistentkou soudce Mgr. Barborou Dajčovou.

Od ůvo d ně n í:

Krajský soud v Ostravě rozhodl označeným usnesením j.č. 34 INS 31823/2015-A5 ze dne 11.1.2016 asistentkou soudce Mgr. Barborou Dajčovou v insolvenční věci dlužníka tak, že Insolvenční návrh se odmítá .

Proti citovanému usnesení ze dne 11.1.2016 podal dne 19.1.2016 (událost spisu A7) dlužník včas odvolání. Dlužník uvedl, že nesouhlasí s předmětným rozhodnutím o odmítnutí insolvenčního návrhu. Dlužník doplnil insolvenční návrh o skutečnosti svědčící o splatnosti jeho více závazků vůči označeným věřitelům, což doložil písemnými materiály.

Podle ust. § 8 odst. 1 zák.č.189/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o vyšších soudních úřednících Proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník, může mu zcela vyhovět předseda senátu. Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Krajský soud přezkoumal k podanému odvolání uvedené rozhodnutí dle ust. § 8 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících ve vztahu ke spisovému materiálu a dospěl k závěru, že je možno dané usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.1.2016 zrušit. Dle závěru k vydání napadeného rozhodnutí; po právní moci tohoto usnesení soud bude pokračovat v řízení o podaném insolvenčním návrhu dlužníkem. Z výše uváděných důvodů soud rozhodl o zrušení usnesení j.č.-A5 ze dne 12.11.2015.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. zákona).

V Ostravě dne 20.01.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar, v.r. Pavla Geduldíková samosoudce