KSOS 34 INS 26431/2012-P1-13
KSOS 34 INS 26431/2012-P1-13

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl soudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužníka: Ing. Jiří anonymizovano , anonymizovano , U Parku 2644, 702 00 Ostrava, o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení soudu j.č. KSOS 34 INS 26431/2012-P1-5 ze dne 14.5.2015 vydané vyšší soudní úřednicí Ing. Zdeňkou Machovou se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozhodl označeným usnesením j.č.-P1-5 ze dne 14.5.2015 vyšší soudní úřednicí Ing. Zdeňkou Machovou v insolvenční věci dlužníka Ing. Jiřího Mohyly tak, že :

I. Soud odmítá přihlášku evidovanou pod č. P1, v.č. 1: Ing. Mgr. Ondřej anonymizovano , anonymizovano , Nádražní 440, 747 31 Velké Hoštice.

II. Právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele v insolvenčním řízení.

Proti citovanému usnesení ze dne 14.5.2015 podal dne 19.5.2015 věřitel č. 1 Ing. Mgr. Ondřej anonymizovano včas odvolání. Věřitel uvedl, že nesouhlasí s předmětným rozhodnutím o odmítnutí přihlášky P1 z důvodů, že nebyly naplněny podmínky pro její odmítnutí. Věřitel řádně v zákonné lhůtě podáním soudu dne 29.7.2014 podal žalobu na určení popřené pohledávky P1.

Podle ust. § 8 odst. 1 zák.č.189/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o vyšších soudních úřednících Proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník, může mu zcela vyhovět předseda senátu. Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Krajský soud přezkoumal k podanému odvolání věřitele č. 1 uvedené rozhodnutí dle ust. § 8 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících ve vztahu ke spisovému materiálu a dospěl k závěru, že je možno dané usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.5.2015 č.j. -P1-5 zrušit. Dle závěru soudu věřitel řádně v zákonné lhůtě dané ust. § 198 IZ podal dne 29.7.2014 (přezkumné jednání, na kterém došlo k popření předmětného nároku přihlášeného pod P1 se konalo dne 8.7.2014) žalobu na určení popřeného nároku přihlášeného přihláškou pohledávky P1, tedy nebyly zde dne 14.5.2015 podmínky pro odmítnutí předmětné přihlášky P1, soud proto rozhodl o zrušení usnesení ze dne 14.5.2015.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 29.12.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr.Ing. Ladislav Olšar, v.r. Romana Lauberová samosoudce