KSOS 34 INS 26425/2014-A8
Číslo jednací: KSOS 34 INS 26425/2014-A8

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužníka: Kamil anonymizovano , anonymizovano , U Nádrží 2032 E, 735 42 Těrlicko-Dolní Těrlicko, o odmítnutí insolvenčního návrhu, o odvolání proti odmítnutí insolvenčního návrhu

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě j.č. KSOS 34 INS 26425/2014-A5 ze dne 17.10.2014 se mění tak, že : Insolvenční návrh dlužníka se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka doručeným soudu dne 26.9.2014 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka: Kamil anonymizovano , anonymizovano , U Nádrží 2032 E, 735 42 Těrlicko-Dolní Těrlicko.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě j.č.-A5 ze dne 17.10.2014 soud-rozhodnutím asistentky soudce Mgr. Barbory Dajčové, odmítl insolvenční návrh dlužníka dle ust. § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, insolvenčního zákona (také jen IZ ).

Insolvenční návrh dlužník doplnil podáním ze dne 15.10.2014 (událost spisu A6).

Proti usnesení-A5 ze 17.10.2014, o odmítnutí insolvenčního návrhu, podal dlužník v zákonné lhůtě podáním ze dne 23.10.2014, soudu došlým dne 27.10.2014 odvolání.

Podle ust. § 210a zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanského soudního řádu (také jen OSŘ ) Usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva osoba jiná než odvolatel, nebo usnesení, kterým bylo uloženo pořádkové opatření (§ 53), nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení (§ 43 odst. 2, § 75a, § 75b odst. 2, § 78d odst. 2), nebo usnesení o odmítnutí odvolání (§ 208), nebo rozhodnutí vydané podle části šesté může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Vzhledem ke skutečnosti, že dlužník vady insolvenčního návrhu-jež původně vedly k vydání předmětného rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu, svým podáním ze dne 15.10.2014 (vinou soudního oběhu spisu nebylo podání dlužníka ze dne 15.10.2014 k dispozici v okamžiku vydání předmětného rozhodnutí) odstranil, soud postupoval dle citovaného ustanovení § 210a OSŘ a odvoláním napadené rozhodnutí změnil tak, že insolvenční návrh dlužníka neodmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 30.10.2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar, v.r. Pavla Geduldíková samosoudce