KSOS 34 INS 23512/2014-A7
KSOS 34 INS 23512/2014-A7

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl asistentkou soudce Mgr. Barborou Dajčovou v insolvenční věci dlužníka: Gabriela anonymizovano , anonymizovano , Norberta Frýda 158/6, 700 30, Ostrava-Dubina, o insolvenčním návrhu dlužníka

t a k t o:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 34 INS 23512/2014-A4 ze dne 17.9.2014 s e z r u š u j e.

II. Insolvenční řízení s e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu dne 28.08.2014, bylo zahájeno insolvenční řízení.

Dne 17.9.2014 vydal Krajský soud v Ostravě usnesení č.j.-A4, kterým insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení odmítl. Toto usnesení dosud nenabylo právní moci.

Po zahájení insolvenčního řízení vzal dlužník svůj insolvenční návrh v celém rozsahu zpět, a to podáním, které bylo soudu doručeno dne 23.9.2014.

Jelikož návrh byl vzat zpět před vydáním rozhodnutí o úpadku nebo právní mocí jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu, soud dle ust. § 129 a § 130 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, insolvenční řízení zastavil a zároveň zrušil usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu ze dne 17.9.2014 č.j.-A4.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 06.10.2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Barbora Dajčová, v.r. Pavla Geduldíková asistentka soudce