KSOS 34 INS 19652/2016-B-32
Č.j. KSOS 34 INS 19652/2016-B-32

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenčním řízení dlužnice: Jana Kašparová, rodné číslo 685621/0339, bytem U Zahrádek 545, 739 34 Šenov o povolení výjimky dle ust. § 295 IZ a udělení souhlasu s prodejem

takto:

I. Petře Páchové, bytem Bezručova 200, Frýdek-Místek, 738 01, švagrové dlužnice Jany Kašparové, se uděluje souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty dlužnice, a to pohledávky sepsanou v majetkové podstatě dlužnice za manželem Zdeňkem Kašparem z titulu neuhrazeného vypořádání společného jmění manželů ve výši 890 000 Kč, dle specifikace a podmínek v žádosti ze dne 27.2.2017 (B30).

II. Krajský soud v Ostravě uděluje dle ust. § 11 odst. 2 IZ souhlas s prodejem majetku z majetkové podstaty dlužnice mimo dražbu, a to pohledávky sepsané v majetkové podstatě dlužnice za manželem Zdeňkem Kašparem z titulu neuhrazeného vypořádání společného jmění manželů ve výši 890 000 Kč, za částku 749 000 Kč dále dle specifikace a podmínek v žádosti ze dne 27.2.2017 (B30).

Poučení: Proti tomuto usnesení nelze podat odvolání.

Ostrava 6.března 2018

Mgr. Ing. Ladislav Olšar v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Zarówna. isir.justi ce.cz