KSOS 34 INS 19440/2017-B-22
Číslo jednací: KSOS 34 INS 19440/2017-B-22

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužnice-společnosti: MASOPRODEJ s.r.o., IČO 06287093 sídlem Horní náměstí 12/19, 779 00 Olomouc o schválení reorganizačního plánu

takto: Insolvenční soud schvaluje v souladu s ustanovením § 348 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), reorganizační plán dlužnice- společnosti MASOPRODEJ s.r.o., IČO 06287093, sídlem Horní náměstí 12/19, 779 00 Olomouc, ve znění ze dne 17. října 2017 zveřejněním v insolvenčním rejstříku ve věci sp. zn. KSOS 34 INS 19440/2017 událost spisu A1 dne 20. října 2017.

Odůvodnění: Dne 20. října 2017 byl Krajskému soudu v Ostravě doručen insolvenční návrh dlužnice- společnosti MASOPRODEJ s.r.o. spojený s návrhem na povolení reorganizace. Jeho součástí byl rovněž reorganizační plán a zpráva o reorganizačním plánu. Jiný reorganizační plán v řízení předložen nebyl. Usnesením č. j.-A-10 ze dne 16. listopadu 2017 byl zjištěn úpadek dlužnice, insolvenční správkyní byla na návrh dlužnice ustanovena Mgr. Ing. Eva Hepperová a bylo povoleno řešení úpadku reorganizací. Soud rovněž tímto usnesením nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 6. února 2018. Dne 6. února 2018 se konala schůze věřitelů, na které byl mimo jiné projednáván reorganizační plán a bylo hlasováno o jeho přijetí. Věřitelé dlužníka byli dle plánu rozděleni do hlasujících skupin. Hlasováním všech skupin věřitelů oprávněných hlasovat byl reorganizační plán přijat. Proti přijetí reorganizačního plánu nehlasoval žádný z věřitelů. Na základě výše uvedených skutečností soud došel k závěru, že byly naplněny podmínky pro schválení reorganizačního plánu, když hlasující insolvenční věřitelé dlužníka v souladu s ustanovením § 347 odst. 1 IZ přijali jeho reorganizační plán. Dle usnesení § 348 odst. 1 IZ insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže: a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, isir.justi ce.cz

kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak. Insolvenční soud konstatoval splnění všech podmínek dle ustanovení § 348 IZ a rozhodl o schválení reorganizačního plánu.

Poučení: Proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu mohou dle ustanovení § 350 odst. 1 IZ podat odvolání jen ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Ostrava 21. února 2018

Mgr. Ing. Ladislav Olšar v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Zarówna.