KSOS 34 INS 1926/2015-P14
KSOS 34 INS 1926/2015-P14/8

USNESE NÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl soudcem Mgr. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužníka: Lucie Zdražilová, rč. 855302/5569, Otakara Je remiáše 6004/47, 708 00 Ostrava -Poruba, o přihlášce P14, věřitele č. 14: Intrum Justitia, s.r.o., IČ: 25083236, Praha 9, Prosecká 851/64, PSČ 19000, zastoupeného: Mgr. Robertem Lukešem, advokátem se sídlem 7. května 1109/26, 149 00 Praha 4, o odvolání věřitele ze dne 7.9.2015 proti usnesení soudu j.č. 34 INS 1926/2015-P14/5 ze dne 13.8.2015

takto:

Soud zrušuje usnesení soudu j.č. 34 INS 1926/2015-P14/5 ze dne 13.8.2015 vydané asistentkou soudce Mgr. Barborou Dajčovou.

Od ůvo d ně n í:

Krajský soud v Ostravě rozhodl označeným usnesením j.č. 34 INS 1926/2015-P14/5 ze dne 13.8.2015 asistentkou soudce Mgr. Barborou Dajčovou v insolvenční věci dlužníka tak, že

I. K přihlášce P14, věřitele č. 14: Intrum Justitia, s.r.o., IČ: 25083236, Praha 9, Prosecká 851/64, PSČ 19000, s e n e p ř i h l í ž í .

II. Přihláška P14, věřitele č. 14: Intrum Justitia, s.r.o., IČ: 25083236, Praha 9, Prosecká 851/64, PSČ 19000, se o d m í t á .

III. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 14 Intrum Justitia, s.r.o., IČ: 25083236, Praha , Prosecká 851/64, PSČ 19000, v insolvenčním řízení končí .

Proti citovanému usnesení ze dne 13.8.2015 podal dne 8.9.2015 ve znění doplnění soudu došlému dne 11.9.2015 věřitel Intrum Justitia, s.r.o. včas odvolání. Věřitel uvedl, že nesouhlasí s předmětným rozhodnutím o odmítnutí insolvenčního návrhu. Odvolatel uvedl, že napadené usnesení nebylo možno vydat, kdy podmínkou vydání předmětného usnesení bylo nesplnění výzvy k odstranění vad přihlášky věřitele P14, jež byla činěna insolvenční správkyní, tato však nikdy nebyla právnímu zástupci věřitele doručena a to ani do datové schránky právního zástupce. Vzhledem k nedoručení výzvy k odstranění vad přihlášky bylo usnesení o odmítnutí přihlášky vydáno procesně vadně a je nutno dle odvolatele jej zrušit.

Podle ust. § 9 odst. 1 zák.č.189/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o vyšších soudních úřednících proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním .

Krajský soud přezkoumal k podanému odvolání napadené rozhodnutí dle ust. § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících ve vztahu ke spisovému materiálu přihlášky P14 a dospěl k závěru, že je nutno dané usnesení Krajského soudu v Ostravě j.č. 34 INS 1926/2015-P14/5 ze dne 13.8.2015 zrušit.

Z výše uváděných důvodů soud rozhodl o zrušení usnesení ze dne 13.8.2015. Po nabytí právní moci tohoto usnesení bude insolvenční správce opakovaně povinen učinit výzvu k odstranění vad přihlášky věřitele č. 14, tuto doručit právnímu zástupci věřitele cestou doručení do datové schránky případně dále činit příslušné procesní kroky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. zákona).

V Ostravě dne 25.9.2015

Mgr. Ladislav Olšar, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Edita Moravcová