KSOS 34 INS 18924/2012-A35
Číslo jednací: KSOS 34 INS 18924/2012-A35

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl soudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužníka: Radek anonymizovano , anonymizovano , dříve podnikající pod IČ 46538763, zánik poslední živnosti: 04.07.2012, 739 02, Janovice 379, a navrhovatele: Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., soudní exekutor se sídlem ve Frýdku-Místku, Farní 19, 73801, o návrhu na předběžné opatření

takto:

Návrh na vydání předběžného opatření podaný u soudu dne 22.4.2013 (událost A29 spisu) kterým soud rozhodne, že soudnímu exekutorovi se výslovně povoluje provést dražbu movitých věcí dlužníka Radek anonymizovano , r.č. 70-10-02/5550, Janovice 379, 739 11, Frýdlant nad Ostravicí (označených v návrhu na vydání předběžného opatření pod bodem II., č. stránky 2), pojatých do soupisu protokolem o soupisu movitých věcí ze dne 5.4.2012 a ze dne 1.6.2012 se z a m í t á.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem navrhovatele Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4, ze dne 03.08.2012, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 06.08.2012, bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením čj. 34 INS 18924/2012-A5 ze dne 9.8.2012 (doručeným dlužníkovi dne 24.8.2012) soud dle ust. § 128 odst. 3 IZ dlužníkovi uložil, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení předložil seznamy uvedené v § 104 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, insolvenčního zákona (dále také jen IZ ) a poučil jej o náležitostech těchto seznamů (výrok č. III). Soud současně dlužníka poučil, že pokud dlužník soudu ve stanovené lhůtě nepředloží seznamy uvedené v ust. § 104 IZ (III. výrok), bude mít soud za to, že není schopen plnit své peněžité závazky (§ 3 odst. 2 písm. d) IZ) a je v úpadku.

Návrhem došlým soudu dne 22.4.2012 navrhl Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., soudní exekutor se sídlem ve Frýdku-Místku, vydání předběžného opatření, kterým soud rozhodne -s ohledem na možnou suspendaci účinků ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ, že soudnímu exekutorovi se výslovně povoluje provést dražbu movitých věcí (označených v návrhu na vydání předběžného opatření č. stránky 2) dlužníka Radek anonymizovano , pojatých do soupisu protokolem o soupisu movitých věcí ze dne 5.4.2012 a ze dne 1.6.2012.

Návrh navrhovatel odůvodnil tím, že sepsaný majetek se v současnosti nachází v exekučním skladu soudního exekutora a blokuje jeho rozsáhlou plochu. Soudní exekutor dále uvedl, že možným výkonem exekuce nedojde k dotčení práv věřitelů a dlužníka, kdy ode dne sepsání předmětných movitých věcí do soupisu žádná osoba neuplatnila práva, která by bránila zpeněžení movitých věcí veřejnou dražbou. Výtěžek zpeněžení by následně byl vázán na účtu soudního exekutora a vydán případně pro potřebu insolvenčního řízení, což je i ekonomické s ohledem na nedostatek hotovostních prostředků v počáteční fázi insolvečního řízení.

Soud o návrhu na vydání předběžného opatření rozhodl v souladu s ust. § 74 a násl. OSŘ a ust. § 109 odst. 1 písm.c) IZ a návrh zamítl. Své rozhodnutí opřel o ust. § 109 odst. 1 písm.c) IZ, kdy se zahájením insolvenčního řízení (tj. dnem podání insolvenčního návrhu 6.8.2012) zákon spojuje mj. účinek, že: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek , který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést .

Usnesením Krajského soudu v Ostravě jako soudu insolvenčního sp. zn. 34 INS 18924/2012 ze dne 25.4.2013 mj. výrokem I. soud zjistil úpadek dlužníka Radka anonymizovano , výrokem II. ustanovil insolvenčním správcem Ing. Hanu Sazovskou, Jodičná 255, Frýdek-Místek, Chlebovice, 739 42, výrokem V. a VI. nařídil na den 16.7.2013 přezkumné jednání a schůzi věřitelů s daným obsahem jako dále vyzval věřitelé dlužníka a dlužníka k naplnění jejich práv a povinnosti daných insolvenčním zákonem.

Soud o návrhu na vydání předběžného opatření rozhodl zamítavě i s ohledem na procesní stav insolvenčního řízení, kdy po zjištění úpadku dlužníka ustanovený správce mj. činí kroky související se zpeněžením (správou) majetku náležícího do majetkové podstaty dlužníka, tedy přistoupí ke zpeněžení majetku nyní sepsaného a vázaného pro potřebu exekučního řízení vedeného exekutorským úřadem Frýdek-Místek, soudním exekutorem Mgr. Jaroslavem Kocincem LL.M.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 26.04.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar, v.r. Pavla Geduldíková samosoudce