KSOS 34 INS 18804/2015-A8
Číslo jednací: KSOS 34 INS 18804/2015-A8

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční dlužníka : Jiří anonymizovano , anonymizovano , Oderská 180, 742 47, Hladké Životice, o insolvenčním návrhu dlužníka, o návrhu na vydání předběžného opatření navrhovatele soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše, Exekutorský úřad Brno-město, Bohunická 728/24a, 619 00, Brno

takto:

Nařizuje se předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ ), tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Josefu Cingrošovi, Exekutorský úřad Brno-město, se umožňuje provést již pravomocně nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 009EX 527/06, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení.

Účinky nařízeného předběžného opatření zaniknou dle ust. § 146 odst. 1 IZ v případě rozhodnutí insolvenčního soudu dle ust. § 142 IZ až právní mocí těchto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í:

Insolvenčním návrhem dlužníka Jiřího anonymizovano na povolení oddlužení (dále také jen dlužník ) ze dne 14.7.2015 podaným u Krajského soudu v Ostravě dne 21.7.2015 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka.

Z evidence Krajského soudu v Ostravě soud zjistil, že ve věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano bylo dříve vedeno insolvenční řízení :

1) Vedené pod sp. zn. 13 INS 12417/2012, zahájené k návrhu dlužníka na povolení oddlužení podaném dne 22.5.2012. Řízení bylo pravomocně ukončeno usnesením soudu j.č. 13 INS 12417/2012-A4 ze dne 31.5.2012 o odmítnutí návrhu na povolení oddlužení, z důvodu absence tvrzení dlužníka o úpadku dlužníka v návrhu dle ust. § 103 IZ (usnesení nabylo právní moci dne 19.6.2012).

2) Vedené pod sp. zn. 13 INS 20874/2012, zahájené k návrhu dlužníka na povolení oddlužení podaném dne 28.8.2012. Řízení bylo pravomocně ukončeno usnesením soudu j.č. 13 INS 20874/2012-A5 ze dne 4.9.2012 o odmítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení, z důvodu absence tvrzení dlužníka o úpadku dlužníka v návrhu dle ust. § 103 IZ (usnesení nabylo právní moci dne 22.9.2012).

3) Vedené pod sp. zn. 34 INS 28976/2012, zahájené k návrhu dlužníka na povolení oddlužení podaném dne 21.11.2012. Řízení bylo pravomocně ukončeno usnesením soudu j.č. 34 INS 28976/2012-A3 ze dne 26.11.2012 o odmítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení, z důvodu neodstranění vad návrhu dlužníkem dle ust. § 128 IZ (usnesení nabylo právní moci dne 28.12.2012).

4) Vedené pod sp. zn. 34 INS 4114/2013, zahájené k návrhu dlužníka na povolení oddlužení podaném dne 13.2.2013. Řízení bylo pravomocně ukončeno usnesením soudu j.č. 34 INS 4114/2013-A4 ze dne 27.2.2013 o odmítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení, z důvodu absence tvrzení dlužníka o úpadku dlužníka v návrhu dle ust. § 103 IZ k ust. § 128 odst. 1 IZ (usnesení nabylo právní moci dne 30.3.2013).

5) Vedené pod sp. zn. 34 INS 29662/2013, zahájené k návrhu dlužníka na povolení oddlužení podaném dne 23.10.2013. Řízení bylo pravomocně ukončeno usnesením soudu j.č. 34 INS 29662/2013-A5 ze dne 12.2.2014 o odmítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení, z důvodu neodstranění vad návrhu dlužníkem dle ust. § 128 odst. 2 IZ (usnesení nabylo právní moci dne 19.3.2014).

6) Vedené pod sp. zn. 34 INS 8219/2014, zahájené k návrhu dlužníka na povolení oddlužení podaném dne 25.3.2014. Řízení bylo pravomocně ukončeno usnesením soudu j.č. 34INS 8219/2014-A4 ze dne 15.4.2014 o odmítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení, z důvodu, z důvodu absence tvrzení dlužníka o úpadku dlužníka v návrhu dle ust. § 103 IZ a neodstranění vad návrhu dle ust. § 128 odst. 1 IZ (usnesení nabylo právní moci dne 27.5.2014).

Návrhem na vydání předběžného opatření ze dne 23.7.2015 podaným do datové schránky soudu dne 29.7.2015 navrhl soudní exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Bohunická 728/24a, 619 00, aby Krajský soud v Ostravě vydal předběžné opatření, kterým se umožňuje provést již pravomocně nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 009EX 527/06. Návrh na vydání předběžného opatření odůvodnil navrhovatel následujícími skutečnostmi, jež soud cituje:

I.

Dne 21.07.2015 v 10:15 hodin byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení č.j.z téhož dne, kterou bylo oznámeno zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka Jiřího anonymizovano na jeho vlastní návrh. Okamžikem zveřejnění této vyhlášky v insolvenčním rejstříku nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) InsZ se zahájeném insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

II.

Soudní exekutor proti insolvenčnímu dlužníku/povinnému vede exekuční řízení 009 EX 527/06. K vedení exekuce byl pověřen soudní exekutor na základě pověření Okresního soudu v Novém Jičíně, č.j. 53 Nc 1049/2006-13 ze dne 28.03.2006.

V rámci exekučního řízení, bylo dne 16.03.2012 vydáno usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 009 EX 527/06-74, kterým byla na den 23.05.2012 v 10:30 hodin nařízena dražba nemovitých věcí, a to pozemku, parc. č. 629/1, o výměře 163 m2, zastavená plocha a nádvoří, parc. č. 630/1, o výměře 32 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 630/2, o výměře 440 m2, zahrada, budovy, Hladké Životice, č.p.180, rodinný dům, na parcele č. 629/1 a budovy, bez čp/če, jiná stavba, na parcele č. 630/1, to vše vlastnictví povinného, v obci Hladké Životice, kat. území Hladké Životice, zapsané na listu vlastnictví č. 679, vedeného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Nový Jičín. Toto rozhodnutí bylo povinnému doručeno dne 23.03.2012 vložením do schránky.

Dne 23.05.2012 v 10:01 hodin, tedy v den konání dražby těsně před zahájením dražebního jednání, byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení vedeného proti insolvenčnímu dlužníkovi/povinnému č.j. KSOS 13 INS 12417/2012 z téhož dne, a to na základě jeho vlastního insolvenčního návrhu spojeného s povolením oddlužení. Toto řízení bylo zastaveno usnesením o odmítnutí insolvenčního návrhu č.j. KSOS 13 INS 12417/2012-A4 ze dne 31.5.2012. Právní moci nabylo toto rozhodnutí dne 19.06.2012.

Dne 09.07.2012 vydal soudní exekutor usnesení č.j. 009 EX 527/06-109, kterými stanovil po odpadnutí překážky insolvenčního řízení nový termín dražebního jednání na den 05.09.2012 v 13:30 hodin. Toto rozhodnutí bylo povinnému doručeno dne 11.07.2012.

Dne 28.08.2012 v 09:07 hodin, tedy 8 dní před konáním dražby nemovitostí, byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna (další-v pořadí již II.) vyhláška o zahájení insolvenčního řízení vedeného proti insolvenčnímu dlužníkovi/povinnému č.j. KSOS 13 INS 20874/2012 z téhož dne, kterou bylo oznámeno zahájení insolvenčního řízení na návrh dlužníka/povinného.

Toto řízení bylo zastaveno usnesením o odmítnutí insolvenčního návrhu č.j. KSOS 13 INS 20874/2012-A5 ze dne 04.09.2012. Právní moci nabylo toto rozhodnutí dne 22.09.2012.

Dne 05.10.2012 vydal soudní exekutor usnesení č.j. 009 EX 527/06-117, kterými stanovil po odpadnutí překážky insolvenčního řízení nový termín dražebního jednání na den 21.11.2012 v 09:30 hodin. Toto rozhodnutí bylo povinnému doručeno dne 10.10.2012.

Dne 21.11.2012 v 09:17 hodin, tedy v den konání dražby těsně před zahájením dražebního jednání, byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna (další-v pořadí již III.) vyhláška o zahájení insolvenčního řízení vedeného proti insolvenčnímu dlužníkovi/povinnému č.j. KSOS 34 INS 28976/2012 z téhož dne, kterou bylo oznámeno zahájení insolvenčního řízení na návrh dlužníka/povinného. Toto řízení bylo zastaveno usnesením o odmítnutí insolvenčního návrhu č.j. KSOS 34 INS 28976/2012-A3 ze dne 26.11.2012. Právní moci nabylo toto rozhodnutí dne 28.12.2012.

Dne 17.09.2013 vydal soudní exekutor usnesení č.j. 009 EX 527/06-127, kterými stanovil po odpadnutí překážky insolvenčního řízení nový termín dražebního jednání na den 23.10.2013 v 10:00 hodin. Toto rozhodnutí bylo povinnému doručeno dne 20.09.2013.

Dne 23.10.2013 v 08:45 hodin, tedy v den konání dražby těsně před zahájením dražebního jednání, byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna (další-v pořadí již IV.) vyhláška o zahájení insolvenčního řízení vedeného proti insolvenčnímu dlužníkovi/povinnému č.j. KSOS 34 INS 29662 / 2013 z téhož dne, kterou bylo oznámeno zahájení insolvenčního řízení na návrh dlužníka/povinného. Toto řízení bylo zastaveno usnesením o odmítnutí insolvenčního návrhu č.j. KSOS 34 INS 4114/2013-A4 ze dne 14.02.2014. Právní moci nabylo toto rozhodnutí dne 19.03.2014.

Dne 19.05.2015 vydal soudní exekutor usnesení č.j. 009 EX 527/06-171, kterými stanovil po odpadnutí překážky insolvenčního řízení nový termín dražebního jednání na den 22.07.2015 v 11:00 hodin. Toto rozhodnutí bylo povinnému doručeno dne 01.06.2015..

Dne 21.07.2015 v 10:15 hodin, tedy v den konání dražby těsně před zahájením dražebního jednání, byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna (další-v pořadí již V.) vyhláška o zahájení insolvenčního řízení jak je uvedeno výše. Dražba tedy opět nemohla být provedena.

Na základě výše uvedených procesních úkonů věřitelů povinné má soudní exekutor za to, že jediným důvodem opakovaného podávání insolvenčního návrhu ze strany dlužníka/povinného je zabránit provedení exekuce a opětovně tak mařit účel řízení.

Všechny podané insolvenční návrhy byly posléze odmítnuty insolvenčním soudem a lze proto očekávat, že i aktuální insolvenční návrh bude soudem odmítnut.

III.

Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) InsZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení v ust. § 109 odst. 1 písm. b) a c) InsZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

S ohledem na skutečnost uvedené v čl. II. tohoto návrhu má soudní exekutor za to, že jsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, aby soud předběžným opatřením omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, když je jednoznačně zřejmé, že skutečným důvodem insolvenčního řízení je pouze obstruovat řízení exekuční, zamezit prodeji majetku povinného a v neposlední řadě zneužíváním práva a za tímto účelem zvýšení zatížení insolvenčního soudu zjevně obstrukčním insolvenčním řízením.

Ohledně podmínky uvedené v ust. § 82 odst. 2 písm. b) InsZ, že toto předběžné opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů, má soudní exekutor za to, že splnění této podmínky je zjevné. V případě, že následně po zpeněžení majetku povinného a před rozvrhem rozdělované podstaty dojde k zjištění úpadku povinného, bude soudní exekutor v souladu s ust-§ 46 odst. 6 e.ř. povinen vydat výtěžek exekuce insolvenčnímu správci a věřitelé tedy budou uspokojeni stejně, jako kdyby došlo ke zpeněžení v rámci insolvenčního řízení.

V případě, že dojde ke zpeněžení majetku povinného a zároveň před rozhodnutím o úpadku bude proveden v exekučním řízení rozvrh rozdělované podstaty, opět nedojde ke zhoršení postavení věřitelů, když věřitelé v exekučním řízení mají možnost v souladu s ust. § 336f o.s.ř. přihlásit svoje pohledávky do exekučního řízení (což již tak zástavní věřitelé učinili). Zároveň budou věřitelé v rámci rozvrhu v exekučním řízení uspokojováni ve stejné pořadí, jako by byli uspokojováni v insolvenční řízení (jako zajištění věřitelé), a to s pořadím ke dni vzniku zástavního práva (ust. § 337c odst. 5 písm. d) o.s.ř. vs. ust. § 167 odst. 1 InsZ a ust. § 229 odst. 1 InsZ).

Soudní exekutor zároveň na podporu svého návrhu odkazuje na přiléhavé rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č.j. VSOL 355/2013-A-19 ze dne 19.07.2013, který se touto problematikou zabýval.

IV.

Vzhledem k výše uvedenému soudní exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš navrhuje, aby insolvenční soud vydal toto usnesení: Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) InsZ tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Josefu Cingrošovi, Exekutorský úřad Brno-město, se umožňuje provést již pravomocně nařízenou exekuci vedenou pod sp.zn. 009EX 527/06.

Novelou insolvenčního zákona č. 334/2012 Sb., byly do ustanovení § 82 IZ zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, insolvenčního zákona doplněny další důvody pro vydání předběžného opatření tak, že insolvenční soud má možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením způsobem stanoveným v předběžném opatření omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, uvedených v ustanovení § 109 odst. 1 IZ. Podle důvodové zprávy se přiznává insolvenčnímu soudu (v § 82, písm. b) IZ) možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením, způsobem stanoveným v předběžném opatření, např. povolit v exekuci dokončení exekuce s omezením nastaveným tak, aby např. výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního k dispozici v tomto řízení.

Vzhledem k-v návrhu na vydání předběžného opatření sděleným důvodům, soud dospěl k závěru-na základě rozhodných skutečností zjištěných v řízení vedených soudem pod sp. zn. 13 INS 12417/2012, 13 INS 20874/2012, 34 INS 28976/2012, 34 INS 4114/2013, 34 INS 29662/2013 a 34 INS 8219/2014 ve vztahu k procesnímu průběhu řízení vedenému Okresním soudem v Novém Jičíně pod sp. zn. 53 Nc 1049 EXE 1049/2006 a v řízení vedeném soudním exekutorem Mgr. Ing. Josefem Cingrošem, Exekutorským úřadem Brno-město, pod sp. zn. 009 EX 527/06, že dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ jsou zde dány důvody zvláštního zřetele, aby soud předběžným opatřením omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dané dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ. V případě, že po zpeněžení majetku dlužníka a před rozvrhem rozdělované podstaty dojde ke zjištění úpadku dlužníka bude navrhovatel povinen vydat výtěžek exekuce insolvenčnímu správci a věřitelé tedy budou uspokojeni stejně, jako by došlo ke zpeněžení v rámci insolvenčního řízení. V případě, že dojde ke zpeněžení majetku dlužníka a zároveň před rozhodnutím o úpadku bude proveden v exekučním řízení rozvrh rozdělované podstaty, opět nedojde ke zhoršení postavení věřitelů, neboť ti mají dle ust. § 336f o.s.ř. možnost přihlásit své pohledávky do exekučního řízení a budou v exekučním řízení uspokojováni ve stejném pořadí, jako by byli uspokojováni v insolvenčním řízení s pořadím ke dni vzniku zástavního práva.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: Výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují se nepřihlíží.

Dle závěru soudu je nutno k výše označeným ustanovením insolvenčního zákona vycházet z důvodové zprávy k zákonu č. 334/2012 Sb., změna insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (té části, týkající se změny insolvenčního zákona -§ 82), podle níž je rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření jedním z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením, s tím, že přitom může jít i o záměr sledovaný dlužníkem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně). Podle důvodové zprávy se přiznává insolvenčnímu soudu (v § 82, písm. b/ IZ) možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením, způsobem stanoveným v předběžném opatření, např. povolit v exekuci dokončení exekuce (s omezením nastaveným tak, aby např. výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního k dispozici v tomto řízení).

Z výše uvedeného lze dovodit, že důvody hodné zvláštního zřetele, způsobilé k tomu, aby soud mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, uvedené v ustanovení § 109, odst. 1, písm. c) IZ, mohou spočívat v takovém chování dlužníka, jež svědčí o tom, že insolvenční návrh byl dlužníkem zjevně podán proto, aby probíhající exekuci zabránil, a dalo by se očekávat, např. vzhledem k předchozím krokům dlužníka, že návrh bude v krátké době vzat zpět či bude soudem odmítnut z důvodu neodstranění vad insolvenčního návrhu insolvenčním navrhovatelem dlužníkem-viz shodný procesní výsledek dřívějších řízení vedených pod sp. zn. 13 INS 12417/2012, 13 INS 20874/2012, 34 INS 28976/2012, 34 INS 4114/2013, 34 INS

29662/2013 a 34 INS 8219/2014, tj. opakované a shodné procesní odmítnutí insolvenčního návrhu dle ust. § 128 IZ.

S ohledem na časovou posloupnost jednotlivých procesních úkonů dlužníka v insolvenčních řízeních vedených Krajským soudem v Ostravě v řízení vedeném pod sp. zn. 13 INS 12417/2012, 13 INS 20874/2012, 34 INS 28976/2012, 34 INS 4114/2013, 34 INS 29662/2013 a 34 INS 8219/2014, ve vazbě na procesní úkony v řízení exekučním vedením Mgr. Ing. Josefem Cingrošem, Exekutorským úřadem Brno-město, kdy pro přesnost soud rovněž odkazuje na skutečnosti označené navrhovatelem v návrhu na vydání předběžného opatření (viz odůvodnění výše), má soud za to, že jsou naplněny požadavky dané ust. § § 82 odst. 2 písm. b) IZ dále k ust. § 109 odst. 1, písm. c) IZ. Soud z uvedených důvodů posoudil návrh na vydání předběžného opatření jako důvodný, tomu v plném rozsahu vyhověl, a to se stanovenou blokační podmínkou vůči probíhajícímu insolvenčnímu řízení vedenému soudem pod sp. zn. 34 INS 18804/2015.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu, písemně dvojmo.

V Ostravě dne 30.7.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar, v.r. Pavla Geduldíková samosoudce