KSOS 34 INS 18110/2013-B11
Číslo jednací: KSOS 34 INS 18110/2013-B11

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužníka: Danuta anonymizovano , anonymizovano , Frýdecká 83, 737 01 Český Těšín-Dolní Žukov, o udělení souhlasu s nabytím majetku dle ust. § 295 IZ

takto:

Soud uděluje Miroslavu anonymizovano , anonymizovano , Frýdecká 83, Český Těšín-Horní Žukov jako osobě blízké dlužníkovi (syn) výjimku ze zákazu nabývání majetku dle ust. § 295 odst. 3 IZ, a to prodej majetku sepsaného v majetkové podstatě dlužníka dle specifikace a podmínek v Návrhu na povolení výjimky ze dne 18.8.2015-B 10.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 18.8.2015 (B10) podaným insolvenčním správcem dlužníka Danuta anonymizovano JUDr. Patrikem Graňákem požádal tento o udělení výjimky s nabytím majetku dlužníka dle ust. § 295 odst. 3 IZ.

Soud v pozici věřitelského výboru (dle ust. § 66 IZ) udělil souhlas s nabytím majetku dlužníka-dle specifikace a podmínek v návrhu ze dne 18.8.2015, událost spisu B 10 a soupisu majetkové podstaty dlužníka dle ust. § 295 odst. 3 IZ, kdy neshledal důvody vedoucí k zamítnutí tohoto návrhu a současně posoudil navržený postup jako ekonomicky a procesně výhodný.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 21.08.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar, v.r. Pavla Geduldíková samosoudce