KSOS 34 INS 16884/2017-B-46
Číslo jednací: KSOS 34 INS 16884/2017-B-46

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužnice: LICHNA TRADE CZ, s.r.o., IČO 25860330 sídlem K Čističce 638, 739 25 Sviadnov zastoupená společností DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. sídlem Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha o insolvenčním návrhu dlužnice

takto: I. Soud potvrzuje usnesení schůze věřitelů ze dne 30. ledna 2018, kterým byla povolena reorganizaci dlužnice společnosti LICHNA TRADE CZ, s.r.o., IČO 25860330, sídlem K Čističce 638, 739 25 Sviadnov. II. Insolvenčním správcem byl výrokem II. usnesení soudu č. j. KSOS 34 INS 16884/2017-A-7 ze dne 22. září 2017 ustanoven Mgr. Bc. David Vandrovec, IČO 69908664, sídlem Na Míčánce 1044/39, 160 00 Praha 6. III. Soud vyzývá dlužnici společnost LICHNA TRADE CZ, s.r.o., aby ve lhůtě 120 dnů od rozhodnutí o povolení reorganizace předložila soudu reorganizační plán, nebo aby bez zbytečného odkladu soudu sdělila, že jej předložit nehodlá. IV. Další osoby mohou předložit vlastní reorganizační plán, až po uplynutí lhůty uvedené ve výroku III. V. Soud vyzývá účastníky, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení podali soudu písemné návrhy osoby znalce, jež by měl ocenit majetkovou podstatu dlužníka. Soud na základě těchto návrhů následně vybere osobu znalce, v opačném případě soud určí znalce dle vlastního uvážení.

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem dlužnice společnosti LICHNA TRADE CZ, s.r.o. doručeným soudu dne 31. srpna 2017 (č. l. A1) bylo zahájeno insolvenční řízení. Insolvenční návrh dlužnice spojila s návrhem na povolení reorganizace. Usnesením č. j.-A-7 ze dne 22. září 2017 (č. l. A7) soud ve výroku I. zjistil úpadek dlužnice, ve výroku II. insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Bc. Davida Vandrovce a výroky VII. a VIII. nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 9. ledna 2018. Usnesením č. j.-B11 ze dne 30. listopadu 2017 (č. l. B11) odročil soud přezkumné jednání a schůzi věřitelů na den 30. ledna 2018. Dne 30. ledna 2018 se konala schůze věřitelů, na níž mimo jiné věřitelé hlasovali o způsobu řešení úpadku resp. o návrhu dlužnice na povolení reorganizace ze dne 29. srpna 2017, který byl soudu doručen dne 31. srpna 2017 (č. l. A1). Schůze věřitelů v souladu s ust. § 150 a § 151 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon, dále jen IZ ) přijala jako způsob řešení úpadku dlužnice reorganizaci hlasováním všech přítomných zajištěných věřitelů s hlasovacím právem pro řešení úpadku dlužnice formou reorganizace a silou isir.justi ce.cz více než poloviny přítomných nezajištěných věřitelů s hlasovacím právem pro řešení úpadku dlužnice formou reorganizace. Dle ust. § 152 odst. 1 IZ příjme-li schůze věřitelů usnesení podle § 150 IZ, rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku podle tohoto usnesení. To neplatí, je-li v době přijetí usnesení o způsobu řešení úpadku dlužníkem osoba, u které zákon tento způsob řešení úpadku vylučuje, nebo je-li přijaté usnesení v rozporu s reorganizačním plánem přijatým všemi skupinami věřitelů, který dlužník předložil insolvenčnímu soudu po rozhodnutí o úpadku. Dle citovaného ustanovení soud potvrdil usnesení schůze věřitelů ze dne 30. ledna 2018, kdy nezjistil žádné zákonné či jiné důvody potvrzení vylučující, kterým schůze věřitelů přijala jako způsob řešení úpadku dlužnice reorganizaci. Dle ust. § 329 odst. 1 IZ soud vyzval dlužníka k předložení reorganizačního plánu a informoval další osoby, za jakých podmínek mohou reorganizační plán předložit. V souladu s ust. § 153 IZ soud dále vyzval účastníky řízení, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení navrhli soudu možné znalce vhodné k ocenění majetkové podstaty dlužníka, ze kterých soud po vyhodnocení všech potřebných faktorů vybere osobu znalce. Současně soud účastníky poučil o tom, že pokud soudu nenavrhnou žádného znalce, vybere soud znalce sám na základě svého vážení.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 328 IZ). Účinky povolení reorganizace nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Dlužník je v průběhu reorganizace osobou s dispozičními oprávněními. Právní mocí tohoto rozhodnutí se ruší omezení dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v dosavadním průběhu insolvenčního řízení, ledaže insolvenční soud rozhodne jinak (§ 330 odst. 2 IZ). Právní úkony, které mají z hlediska nakládání s majetkovou podstatou a její správou zásadní význam, činí dlužník s dispozičními oprávněními jen se souhlasem věřitelského výboru. Porušení této povinnosti má za následek odpovědnost dlužníka za škodu nebo jinou újmu, kterou tím věřitelům nebo třetím osobám způsobil; členové statutárního orgánu dlužníka za takto způsobenou škodu nebo jinou újmu ručí společně a nerozdílně (§ 330 odst. 3 IZ).

Ostrava 7. února 2018

Mgr. Ing. Ladislav Olšar v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Zarówna.