KSOS 34 INS 1608/2011-P2
Jednací č. KSOS 34 INS 1608/2011-P2/7 Oddíl P, přihláška P2, věřitel č. 2

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužníka: Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Jiřího Felixe 1733, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm a věřitele Komerční banka, a.s., IČ 45317054, Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha, o vzetí na vědomí částečného zpětvzetí přihlášky, o odvolání věřitele

takto:

Výrok II. usnesení Krajského soudu v Ostravě j.č. 34 INS 1608/2011-P2-5 ze dne 21.2.2012, o vzetí na vědomí částečného zpětvzetí přihlášky P2, věřitele č.2, se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě j.č. 34 INS 1608/2011-P2-5 ze dne 21.2.2012 rozhodla vyšší soudní úřednice soudu Ing. Zdeňka Machová o vzetí na vědomí částečného zpětvzetí přihlášky evidované pod č. P2, věřitele č. 2, Komerční banky a.s. dle ust. § 184 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, insolvenčního zákona (také jen InsZ ), a to z důvodu učiněného částečného zpětvzetí přihlášky věřitelem dne 15.9.2011 co do výše 97.297,57 Kč. Výrokem II. citovaného usnesení současně rozhodla, že právní mocí usnesení věřitelova účast v řízení končí, a to do výše 78.716,51 Kč.

Proti citovanému usnesení ze dne 21.2.2012 podal dne 28.2.2012 věřitel č. 2 včas odvolání. Věřitel č. 2 uvedl, že nesouhlasí s výrokem II. předmětného rozhodnutí. Odvolatel uvedl, že přihláška P2 byla vzata zpět co do částky 97.297,57 Kč, tj. že účast věřitele (dle výroku II. usnesení) skončila v řízení co do částky 97.297,57 Kč a nikoliv co do částky 78.716,51 Kč jak bylo rozhodnuto výrokem II. předmětného rozhodnutí.

Podle ust. § 9 odst. 1 zák.č.189/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o vyšších soudních úřednících proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním . 1 zákona o vyšších soudních úřednících ve vztahu ke spisovému materiálu (příhláška P 2 včetně příloh přihlášky) a dospěl k závěru, že je nutno dané usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.2.2012 ve výroku II. usnesení zrušit. Po právní moci tohoto usnesení soud opětovně rozhodne dodatečným usnesením o ukončení účasti věřitele (dle přihlášky P2) co do tam určené částky.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení podat odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ostravě dne 16.3.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar, v.r. Pavla Geduldíková samosoudce