KSOS 34 INS 14978/2011-P1
Jednací č. KSOS 34 INS 14978/2011-P1/5 Oddíl P, Přihláška P1, č.v. 1

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v konkursní věci dlužníka: Radek anonymizovano , anonymizovano , Čs. Armády 123, 735 81 Bohumín a Věřitele č. 1: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, se sídlem Jindřišská 24/941, Praha 1, o odvolání věřitele

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě j.č. KSOS 34 INS 14978/2011-P1-3, ve věci přihlášky P1 věřitele č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s. ze dne 28.1.2013, výrok II. se mění tak, že správně zní:

II. Právní moci tohoto rozhodnutí končí účast věřitele v insolvenčním řízení co do výše přihlášené pohledávky 30.867,40 Kč.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě j.č.-3, ve věci přihlášky P1 věřitele č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s. ze dne 28.1.2013 rozhodla vyšší soudní úřednice daného soudu Ing. Zdeňka Machová o tom, že : I. Soud odmítá přihlášku evidovanou pod č. P1 v.č. 1: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, se sídlem Jindřišská 24/941, Praha 1, do výše nezjištěné dílčí pohledávky č. 2, a to 30.867,40 Kč. II. Právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele v insolvenčním řízení.

Proti výroku II. výše citovaného usnesení podal věřitel č. 1 dne 12.2.2013 odvolání, které odůvodnil chybným závěrem deklarovaným soudem ve výroku II. napadeného usnesení.

Podle ust. § 8 odst. 1 zák.č.189/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů o vyšších soudních úřednících proti rozhodnutí vydaném vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník, může mu zcela vyhovět předseda senátu. Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. dospěl k závěru, že je nutno dané usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.1.2013 změnit tak, že účast věřitele v insolvenčním řízení končí pouze co do výše odmítnuté části přihlášené pohledávky věřitele tj. co do výše 30.867,40 Kč. Účast věřitele v insolvenčním řízení stále trvá, a to co do výše zbylé části zjištěné pohledávky.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení podat odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ostravě dne 27.02.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar, v.r. Pavla Geduldíková samosoudce