KSOS 34 INS 1207/2018-B-7
č.j. KSOS 34 INS 1207/2018-B-7

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužníka: PROJEKT MORAVSKÁ, s.r.o., IČO 28575733 sídlem Tyršova 1703/22, 702 00 Ostrava

o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření

takto: Equa bank a.s., IČO: 47116102, se sídlem Praha 8-Karlín, Karolínská 661/4, PSČ 186 00 se ukládá, aby na základě zadání dlužníka PROJEKT MORAVSKÁ, s.r.o., IČO: 28575733, se sídlem Tyršova 1703/22, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, prováděla v rámci stanovených nebo dohodnutých smluvních podmínek z bankovního účtu č. 1014374294/6100, č. 1025416525/6100, č. 1014602656/6100, č. 1014374438/6100 a č. 1014374518/6100 výplaty a platby veškerých peněžních prostředků vedených na předmětných bankovních účtech.

Odůvodnění: Návrhem na vydání předběžného opatření ze dne 9. července 2018 (dokument spisu B-4-také jen Návrh ) navrhl dlužník vydání předběžného opatření, kterým by soud rozhodl, že Equa bank a.s., IČO: 47116102, se sídlem Praha 8-Karlín, Karolínská 661/4, PSČ 186 00 se ukládá, aby na základě zadání dlužníka PROJEKT MORAVSKÁ, s.r.o., IČO: 28575733, se sídlem Tyršova 1703/22, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, prováděla v rámci stanovených nebo dohodnutých smluvních podmínek z bankovního účtu č. 1014374294/6100, č. 1014602672/6100, č. 1025416525/6100, č. 1014602656/6100, č. 1014374438/6100 a č. 1014374518/6100 výplaty a platby veškerých peněžních prostředků vedených na předmětných bankovních účtech. Návrh dlužník odůvodnil následujícími rozhodnými skutečnostmi (pro přesnost soud cituje veškeré rozhodné skutečnosti uváděné v Návrhu):

I. 1. Vyhláškou Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. května 2018, č.j.-A-12, insolvenční soud oznámil zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka PROJEKT MORAVSKÁ, s.r.o., isir.justi ce.cz

IČO: 28575733, se sídlem Tyršova 1703/22, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava ( Dlužník ). Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. června 2018, č.j.-A-18 ( Usnesení ze dne 8. června 2018 ), insolvenční soud zjistil úpadek Dlužníka, povolil řešení úpadku reorganizací a insolvenčním správcem ustanovil společnost TP Insolvence, v.o.s., IČO: 03296636, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha, která je zastoupena ohlášeným společníkem Ing. Jiřím Hanákem ( Insolvenční správce ).

II. 2. Dlužník má u Equa bank a.s., IČO: 47116102, se sídlem Praha 8-Karlín, Karolínská 661/4, PSČ 186 00 ( Equa bank ) vedeny ke dni 9. července 2018 následující bankovní účty: a) č. 1014374294/6100 b) č. 1014602672/6100 c) č. 1025416525/6100 d) č. 1014602656/6100 e) č. 1014374438/6100 f) č. 1014374518/6100 g) (dále společně jen Bankovní účty ). 3. Na základě exekučních příkazů uvedených níže pod písm. a) až i) jsou blokovány peněžní prostředky na Bankovních účtech Dlužníka, kdy soudní exekutoři rozhodli o provedení exekucí a současně také přikázali Equa bank, aby od okamžiku doručení exekučního příkazu nevyplácela peníze z Bankovních účtů až do výše vymáhaných pohledávek. Jedná se o tyto exekuční příkazy: a) exekuční příkaz č.j. 067 EX 26027/17-15 ze dne 21. 12. 2017, oprávněný Milan Miláček, adresa anonymizovano 18, 285 62, anonymizovano , anonymizovano , IČO: 75117941 b) exekuční příkaz č.j. 067 EX 26027/17-16 ze dne 21. 12. 2017, oprávněný Milan Miláček, adresa anonymizovano 18, 285 62, anonymizovano , anonymizovano , IČO: 75117941 c) exekuční příkaz č.j. 067 EX 26027/17-17 ze dne 21. 12. 2017, oprávněný Milan Miláček, adresa anonymizovano 18, 285 62, anonymizovano , anonymizovano , IČO: 75117941 d) exekuční příkaz č.j. 067 EX 26027/17-18 ze dne 21. 12. 2017, oprávněný Milan Miláček, adresa anonymizovano 18, 285 62, anonymizovano , anonymizovano , IČO: 75117941 e) exekuční příkaz č.j. 137 EX 23131/17-13 ze dne 3. 1. 2018, oprávněný AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o., IČO: 29263361 se sídlem Boskovštejn 6, 671 54 Boskovštejn f) exekuční příkaz č.j. 142 EX 01909/17-033 ze dne 8. 12. 2017, oprávněný Adas Security Group, s.r.o. IČO: 26830604 se sídlem Hornosušská 1036/47, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá g) exekuční příkaz č.j. 142 EX 01909/17-067 ze dne 8. 12. 2017, oprávněný Adas Security Group, s.r.o. IČO: 26830604 se sídlem Hornosušská 1036/47, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá h) exekuční příkaz č.j. 143 EX 00460/18-014 ze dne 21. 5. 2018, oprávněný Pavel Paško, adresa Československé armády 1980, 738 01 Frýdek-Místek i) exekuční příkaz č.j. 205 EX 56/18-18 ze dne 18. 5. 2018, oprávněný Autodoprava Lazecký s.r.o., IČO: 28626494 se sídlem Ostravská 314/4, 743 01 Bílovec 4. Na základě níže uvedené blokace z titulu zástavní smlouvy pod písm. a) a blokací z titulu úvěrových smluv pod písm. b) a c) jsou blokovány peněžní prostředky na Bankovních účtech Dlužníka ve prospěch Equa bank: a) blokace z titulu zástavní smlouvy ZS 398/2013.4a ze dne 27. 7. 2017, oprávněný Equa bank a.s.

Shodu s prvopisem potvrzuje Marcela Guziurová.

b) blokace pro splátku úvěru č. 398/2013 ze dne 10. 6. 2018, oprávněný Equa bank a.s. c) blokace z titulu čerpání úvěru 282/2014 ze dne 24. 11. 2016, oprávněný Equa bank a.s. 5. Dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů ( InsZ ), je se zahájením insolvenčního řízení spojen účinek spočívající v tom, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. S ohledem na uvedené ustanovení tedy finanční prostředky blokované na Bankovních účtech již nemohou být vyplaceny výhradně oprávněným Milan Miláček, AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o., Adas Security Group, s.r.o., Pavel Paško, Autodoprava Lazecký s.r.o., a Equa bank a.s. ( Oprávnění ). 6. Usnesením ze dne 8. června 2018 soud navíc zjistil úpadek Dlužníka a tento je možno řešit buď formou reorganizace, nebo konkursem. V případě schválení reorganizačního plánu, ale i v případě přeměny reorganizace v konkurs budou mít Oprávnění, stejně jako ostatní věřitelé, nárok pouze na poměrné uspokojení svých zjištěných pohledávek ve výši stanovené schváleným reorganizačním plánem, v případě konkursu rozvrhovým usnesením. Z tohoto pohledu tedy exekuce nařízené ve prospěch oprávněných ztratily s ohledem na probíhající insolvenční řízení a zjištění úpadku Dlužníka ekonomický význam. Nadto Dlužník uvádí, že realný ekonomický význam předmětné exekuce, respektive výše uvedené exekuční příkazy ztratily již před zjištěním úpadku, a to vzhledem k tomu, že má Equa bank zřízeno jako 1. v pořadí zastavní právo k pohledávkám z Bankovních účtů. 7. Blokace Bankovních účtů nejen, že nejsou pro oprávněné nijak přínosné, ale rovněž pro Dlužníka znamenají značnou zátěž mající negativní dopad na jeho cash flow, schopnost zajistit provoz závodu, plnění zakázek vůči jeho zákazníkům a úhrad provozních nákladů (dodavatelé energií, zaměstnanci, nájem, apod.). Vedle zajištění provozu závodu Dlužníka představuje blokace finančních prostředků rovněž překážku dalšího podnikatelského rozvoje Dlužníka s cílem realizovat opatření k ozdravění jeho hospodaření a generaci prostředků nezbytných pro uspokojování veřitelů v povolené v reorganizaci. 8. Dle ustanovení § 102 odst. 1 o.s.ř. je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků, může soud nařídit předběžné opatření. Dostatek disponibilních prostředků je zcela nezbytný k zajištění účelu reorganizace a Dlužnik proto tímto nadepsanému soudu navrhuje, aby vydal toto

usnesení: Equa bank a.s., IČO: 47116102, se sídlem Praha 8-Karlín, Karolínská 661/4, PSČ 186 00 se ukládá, aby na základě zadání dlužníka PROJEKT MORAVSKÁ, s.r.o., IČO: 28575733, se sídlem Tyršova 1703/22, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, prováděla v rámci stanovených nebo dohodnutých smluvních podmínek z bankovního účtu č. 1014374294/6100, č. 1014602672/6100, č. 1025416525/6100, č. 1014602656/6100, č. 1014374438/6100 a č. 1014374518/6100 výplaty a platby veškerých peněžních prostředků vedených na předmětných bankovních účtech.

Insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení reorganizace podle ust. § 316 odst. 5 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, insolvenčního zákona (také jen IZ ), ze dne 24.5.2018 doručeným soudu dne 25.5.2018, navrhl dlužník zjištění úpadku dlužníka z důvodu jeho platební neschopnosti dle ust. § 3 odst. 1 IZ. Jako přílohy Návrhu dlužník mj. doložil reorganizační plán společnosti PROJEKT MORAVSKÁ, s.r.o. (dokument spisu A-15) spolu s hlasovacími lístky-o reorganizačním plánu věřitelů (dokument spisu A-16). Vyhláškou Krajského soudu v Ostravě (také jen soud ) č.j.-A12 ze dne 29. 5. 2018, zveřejněnou v insolvenčním rejstříku 29. 5. 2018 15:39 hod. nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Marcela Guziurová.

Usnesením soudu č.j.-A18 ze dne 8. 6. 2018 soud mj. zjistil úpadek dlužníka (výrok I. usnesení), ustanovil insolvenčním správcem TP insolvence, v.o.s. (výrok II. usnesení), povolil řešení úpadku reorganizací (výrok III. usnesení), nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na 21. 9. 2018 (výrok VIII. a IX. usnesení) a stanovil další práva a povinnosti dle insolvenčního zákona (výroky IV.-VII. a X.); účinky usnesení nastaly zveřejněním usnesení v insolvenčním rejstříku tj. 8. 6. 2018 v 9:26 hod. Návrh na vydání předběžného opatření soud posoudil dle ust. § 82 IZ a § 7 IZ ve vazbě na podmínky dané v ust. § 102 o.s.ř. Soud vyšel ve svém rozhodnutí z následujících rozhodných skutečností, které dále právně posoudil: Předmětné insolvenční řízení bylo zahájeno podáním insolvenčního návrhu dlužníka spojeným s návrhem na řešení úpadku reorganizací dne 24. 5. 2018, s účinky ke dni 29. 5. 2018, s právními účinky deklarovanými v ust. § 109 IZ až § 114 IZ. Usnesením soudu č.j. 34 INS 1207/2018-A7 ze dne 8. 6. 2018 soud mj. povolil řešení úpadku reorganizací; nastaly tak účinky deklarované v ust. § 328 IZ až. § 333 IZ. Podle ustanovení § 330 IZ k § 332 IZ je osobou s dispozičními oprávněními-s výjimkou omezení v ustanoveních uvedeném, v průběhu insolvenčního řízení po rozhodnutí o povolení reorganizace dlužník. V předmětném řízení nebyl dlužník insolvenčním soudem omezen ve svých dispozičních oprávněních, jak je umožněno postupem dle ustanovení § 332 IZ, dlužník je tak oprávněn ve všech dispozicích s majetkem dlužníka po rozhodnutí o povolení reorganizace, tedy ode dne 8. 6. 2018. Podle ustanovení § 102 o.s.ř. je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků, může soud nařídit předběžné opatření. Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Jak plyne z Návrhu, příloh Návrhu, v projednávané věci insolvenčního řízení dlužníka jsou současně vedena exekuční řízení (označená v Návrhu), v rámci kterých došlo (dochází) k blokaci finančních prostředků ve prospěch oprávněných z exekučních řízení, a to na bankovních účtech dlužníka u Equa bank a.s. (označených v Návrhu). Insolvenční soud má za to, že výše uvedená blokace finančních prostředků na bankovních účtech dlužníka znemožňuje řádný další průběh insolvenčního řízení dlužníka-povolenou reorganizaci dlužníka, resp. možné splnění podmínek daných v ust. § 316 a násl. IZ upravující způsob řešení úpadku dlužníka reorganizací resp. možné plnění a splnění reorganizačního plánu dle § 338 IZ až § 364 IZ. K ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ soud uvádí, že finanční prostředky vázané dříve v neukončených exekučních řízení ve prospěch oprávněných z exekučních řízení, s ohledem na výše uvedené, je nutno poskytnout (tyto neblokovat dále ve prospěch označených exekučních řízení) k dispozici dlužníkovi-s ohledem na jeho dispoziční oprávnění dle § 330 IZ, a to ke splnění povinností daných jemu v reorganizaci dle ust. § 325 IZ a násl. Vyhovění tomuto návrhu na vydání předběžného opatření dle závěrů soudu vyhovuje společnému zájmu všech přihlášených a dotčených věřitelů resp. zásadám reorganizace, jak vyplývají z ust. § 316 odst. 1 IZ a násl. spočívající ve splnění reorganizačního plánu dle ust. § 338 a násl. IZ.

Shodu s prvopisem potvrzuje Marcela Guziurová.

Ze sdělených důvodů soud posoudil návrh na vydání předběžného opatření jako důvodný a v navrženém znění mu vyhověl ve vydání předběžného opatření dle výroku tohoto usnesení..

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Ostrava 16. července 2018

Mgr. Ing. Ladislav Olšar v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Marcela Guziurová.