KSOS 34 INS 10861/2015-A6
Číslo jednací: KSOS 34 INS 10861/2015-A6

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužníka: Stanislav anonymizovano , anonymizovano , Sosnová 377, 739 61 Třinec-Dolní Líštná, o odvolání dlužníka ze dne 25.5.2015 proti usnesení soudu j.č. KSOS 34 INS 10861/2015-A4 ze dne 14.5.2015

takto:

Soud zrušuje usnesení soudu j.č. KSOS 34 INS 10861/2015-A4 ze dne 14.5.2015 vydané asistentkou soudce Mgr. Barborou Dajčovou.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozhodl označeným usnesením j.č. 34 INS 10861/2015 A4 ze dne 14.5.2015 asistentkou soudce Mgr. Barborou Dajčovou v insolvenční věci dlužníka tak, že Insolvenční návrh dlužníka se odmítá.

Proti citovanému usnesení ze dne 14.5.2015 podal dne 3.6.2015 dlužník včas odvolání. Dlužník uvedl, že nesouhlasí s předmětným rozhodnutím o odmítnutí insolvenčního návrhu. Odvolatel uvedl, že se nachází v podmínkách úpadku, kdy má 13 závazků s celkovou sumou dluhů téměř 700.000,-Kč a při jeho příjmu 18.600,-Kč měsíčně není schopen splácet své závazky. Měsíční splátka by byla ve výši 15.000,-Kč. Dlužník současně uvedl, že se nachází na dlouhodobé nemocenské a po tuto dobu by nebyl schopen na svých závazcích ničeho plnit, kdy očekává že další jeho závazky se stanou splatnými.

Podle ust. § 9 odst. 1 zák.č.189/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o vyšších soudních úřednících proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním . 1 zákona o vyšších soudních úřednících ve vztahu ke spisovému materiálu a dospěl k závěru, že je nutno dané usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.5.2015 zrušit.

Z výše uváděných důvodů soud rozhodl o zrušení usnesení ze dne 14.5.2015. Po nabytí právní moci tohoto usnesení soud bude pokračovat v insolvenčním řízení cestou zjištění podmínek úpadku dlužníka a vydání souvisejících procesních rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. zákona).

V Ostravě dne 01.09.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar, v.r. Pavla Geduldíková samosoudce