KSOS 33 INS 918/2011-B-8
Číslo jednací: KSOS 33 INS 918/2011-B-8

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Morysovou v insolvenční věci dlužnice: Marcela anonymizovano , anonymizovano , Františka Hajdy 1235/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, o návrhu Moniky anonymizovano , anonymizovano a Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Ostrava, Poruba, Gen. Sochora 1260/29, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice

takto:

Soud p o v o l u j e Monice anonymizovano a Jaroslavu anonymizovano nabýt majetek z majetkové podstaty dlužnice Marcely anonymizovano zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužnice, a to členská práva a povinnosti spojená s nájemním právem k družstevnímu bytu o velikosti 3 + 1 v bytovém domě č. 1235/20 v Ostravě-Hrabůvce, ul. Františka Hajdy, ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Hlubina, Ostrava-Zábřeh, IČO: 000 51 071.

Odůvodnění:

Soud usnesením č.j.-B6 ze dne 25.3.2011 schválil oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty a rozhodl, že do majetkové podstaty náleží: členská práva a povinnosti spojená s nájemním právem k družstevnímu bytu o velikosti 3 + 1 v bytovém domě č. 1235/20 v Ostravě-Hrabůvce, ul. Františka Hajdy, ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Hlubina, Ostrava-Zábřeh, IČO: 000 51 071,

Dne 17.5.2011 byla insolvenčnímu soudu doručena žádost Moniky anonymizovano , anonymizovano a Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Ostrava, Poruba, Gen. Sochora 1260/29, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. V žádosti Monika anonymizovano uvedla, že je dcerou dlužnice a Jaroslav Neumann zeť dlužnice, že mají zájem nabýt členská práva a povinnosti spojená s nájemním právem k družstevnímu bytu o velikosti 3 + 1 v bytovém domě č. 1235/20 v Ostravě-Hrabůvce, ul. Františka Hajdy, ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Hlubina, Ostrava-Zábřeh, IČO: 000 51 071, za kupní cenu 519.432,54 Kč a že kupní cenu zaplatí před podpisem smlouvy.

Dne 17.5.2011 požádal insolvenční správce JUDr. Pavel Korta o vydání souhlasu s prodejem mimo dražbu majetku z majetkové podstaty, jak ve výroku uvedeno, za kupní cenu 519.432,54 Kč a uvedl, že o tento majetek projevila zájem dcera dlužnice a zeť, že jejich dohoda není v rozporu se zájmy věřitelů vzhledem ke skutečnosti, že z kupní ceny bude uspokojeno 100 % pohledávek nezajištěných věřitelů a současně veškeré náklady insolvenčního řízení.

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Vzhledem k vyjádření insolvenčního správce, že prodejem majetku dojde k uspokojení ve výši 100 % pohledávek nezajištěných věřitelů a veškeré náklady insolvenčního řízení, soud v působnosti věřitelského výboru v souladu s ust. § 66 odst. 1 IZ a současně dle ust. § 295 odst. 3 IZ rozhodl tak, jak ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 20.05.2011

Za správnost vyhotovení: Marie Morysová, v.r. Petra Závorová vyšší soudní úřednice

AS IVO2a