KSOS 33 INS 7420/2017-A-14
č. j. KSOS 33 INS 7420/2017-A-14

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužníka: Milan Rusiňák, rodné číslo 811223/5186 bytem náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín adresa pro doručování: Okružní 8, 737 01 Český Těšín

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 1. 2018 č. j. KSOS 33 INS 7420/2017-A-11 se mění tak, že se záloha ve výši 50 000 Kč na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 1. 2018 č. j.-A-11 soud dle § 108 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ), ve znění pozdějších předpisů, uložil dlužníku, aby ve stanovené lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč za účelem krytí nákladů řízení, když jako jediný možný způsob řešení dlužníkova úpadku se jevil konkurs-dlužník neměl dostatečný příjem k tomu, aby mu mohlo být povoleno oddlužení (jeho čistý příjem činil cca 10 796 Kč, který bylo nutno navýšit o 3 100 Kč, což dlužník toho času neučinil). Jelikož usnesení nebylo možno doručit dlužníkovi do schránky, bylo vráceno odesílajícímu soudu, který jej dne 7. 2. 2018 vyvěsil na úřední desce soudu. Podáním doručeným soudu dne 15. 2. 2018 dlužník doložil novou pracovní smlouvu s nástupem ke dni 1. 1. 2018, ze které vyplývá, že dlužníkův příjem bude nově činit 23 900 Kč (cca 19 790 Kč čistého). Dlužník již tedy bude dosahovat příjmu pro uspokojení alespoň 30 % nezajištěných závazků. Soud opětovně posoudil insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a dospěl k závěru, že za této situace, kdy se podstatně změnila finanční situace dlužníka-navýšení příjmu, lze důvodně předpokládat, že nezajištění věřitelé v průběhu 5 let obdrží alespoň 30 % svých pohledávek. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem soud usnesení, kterým byla uložena povinnost k zaplacení zálohy, změnil tak, že se záloha ve výši 50 000 Kč na náklady insolvenčního řízení neukládá. Po právní moci tohoto usnesení bude v insolvenčním řízení pokračováno.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Kocourková. isir.justi ce.cz doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Ostrava 23. 2. 2018

Mgr. Rostislav Krhut v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Kocourková.